Federația Română de Gimnastică Ritmică

Romanian Rhythmic Gymnastics Federation

STATUTUL FEDERATIEI ROMANE DE GIMNASTICA RITMICA

S T A T U T U L

FEDERAȚIEI ROMÂNE DE GIMNASTICĂ RITMICĂ

 

 

CAPITOLUL I

DENUMIREA, COMPONENŢA, STATUTUL JURIDIC

 

ART.1 – Denumirea Federației este: Federația Română de Gimnastică Ritmică, denumire pe care o va folosi prezenta Federație în relațiile pe care le va avea cu persoane fizice și juridice, din țară și străinătate.

            ART.2  – Federația Română de Gimnastică Ritmică este o structură sportivă de interes național, singura autorizată să desfășoare, să organizeze și să controleze activitatea de gimnastică ritmică din România și să reprezinte România în relațiile cu organizații sportive internaționale.

            ART.3– Federația Română de Gimnastică Ritmică este constituită prin asocierea cluburilor sportive cu secții de gimnastică ritmică și a asociațiilor județene de gimnastică ritmică și a municipiului Bucureşti, posesoare de certificat de identitate sportivă, legal înființate și înregistrate.

            ART.4– Federația Română de Gimnastică Ritmică este persoana juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, constituită pe baza dreptului la liberă asociere, respectând prevederile Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului și ale Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații și ale H.G. nr. 884/2001.

            ART.5– Federația Română de Gimnastică Ritmică se constituie cu avizul expres al Ministerului Tineretului și Sportului. Modificarea Statutului și/sau a actului constitutiv al Federației Române de Gimnastică Ritmică sunt supuse procedurilor prevăzute de lege.

            ART.6– (1) Federația Română de Gimnastică Ritmică asigură reprezentarea României în competițiile sportive internaționale de gimnastică ritmică, precum și în toate organismele internaționale la care este/sau se va afilia.

            (2) Relațiile Federației Române de Gimnastică Ritmică cu Federația Internațională de Gimnastică și cu European Gymnastics se vor realiza prin intermediul Federației Române de Gimnastică, membru recunoscut și afiliat al celor două organizații internaționale.

            (3) Federația Română de Gimnastică Ritmică se poate afilia la alte foruri europene sau mondiale care au ca obiect de activitate gimnastica ritmică, pe baza avizului prealabil acordat de Ministerul Tineretului și Sportului.

         ART.7– Federația Română de Gimnastică Ritmică se organizează și funcționează pe baza prezentului Statut, elaborat în conformitate cu prevederile:

 1. Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu completările și modificările ulterioare;
 2. Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 69/2000, aprobat prin HG nr. 884/2001;
 3. Ordonanței Guvernului nr.26/2000, cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu completările și modificările ulterioare;
 4. Regulamentului privind organizarea Registrului asociațiilor și fundațiilor, Registrului federațiilor și Registrului național al persoanelor juridice fără scop patrimonial – aprobat prin Ordin al ministrului justiției nr.954/B/B – 2000;
 5. Statutului Federației Internaționale de Gimnastică (FIG);
 6. Statutului European Gymnastics (EG).

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II

SEDIUL, EMBLEMA ȘI DURATA FEDERAȚIEI

 

ART.8– Sediul Federației Române de Gimnastică Ritmică este situat în Bucureşti, str. Vasile Conta nr.16, sector 2 și poate fi schimbat, în condițiile legii, prin hotărârea Comitetului Executiv.

ART.9– (1) Federația Română de Gimnastică Ritmică are emblemă, insignă și ștampilă proprii, care sunt aprobate de către Adunarea Generală și deține cont bancar în lei și valută.

(2) Configurația emblemei, insignei și ștampilei se poate modifica prin hotărârea Adunării Generale. Înscrierea modificărilor statutare cu privire la emblemă, insignă și ștampilă va urma calea procedurilor impuse de lege. Emblema se regăsește în anexă la prezentul Statut.

(3) Marca Federației Române de Gimnastică Ritmică, constituită din emblema și denumirea ei, se va înregistra la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

ART.10– Durata de funcționare este nedeterminată.

 

CAPITOLUL III

SCOP ȘI OBIECT DE ACTIVITATE

 

ART.11– (1) Scopul Federației Române de Gimnastică Ritmică constă în organizarea și controlul asupra practicării gimnasticii ritmice pe teritoriul României, la toate nivelurile și prin toate mijloacele pe care le consideră necesare.

(2) Obiectul de activitate al Federației Române de Gimnastică Ritmică îl constituie dezvoltarea și promovarea practicării gimnasticii ritmice în toate formele sale, fără nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de naționalitate și vârstă.

În acest sens, principalele obiective sunt:

 1. organizarea, conducerea și controlul activității de gimnastică ritmică, pe plan național;
 2. dezvoltarea unor legături permanente între Federație și asociațiile județene de gimnastică ritmică, cluburile sportive cu secții de gimnastică ritmică, bazate pe autonomie, transparență și loialitate;
 3. elaborarea și organizarea sistemului competițional național, a sistemului național de selecție, formare, pregătire și perfecționare a sportivilor și arbitrilor, în concordanță cu cerințele Federației Internaționale și a strategiei proprii de scurtă sau de lungă durată;
 4. respectarea și implementarea Codului Mondial Anti-doping;
 5. perfecționarea nivelului de calificare a antrenorilor, arbitrilor și a altor tehnicieni, în concordanță cu necesitățile activității de gimnastică ritmică;
 6. colaborarea și implicarea cercetării științifice și a medicinii sportive în procesul de pregătire a sportivilor;
 7. dezvoltarea bazei materiale destinate practicării gimnasticii ritmice;
 8. reprezentarea și promovarea intereselor gimnasticii ritmice românești pe plan intern și internațional;
 9. respectarea drepturilor omului și descurajarea oricăror forme de discriminare, inclusiv și fără a se limita la motive politice, religioase, rasiale, de naționalitate, sex sau vârstă.

 

CAPITOLUL IV

PATRIMONIU

 

ART.12– Patrimoniul social inițial de fondare, constituit exclusiv din aportul membrilor este de 3.000 lei.

ART.13– (1) Federația Română de Gimnastică Ritmică poate administra și dispune, în condițiile legii, de bunurile aflate în patrimoniul propriu, în scopul realizării obiectului său de activitate.

(2) Federația Română de Gimnastică Ritmică poate deține în proprietate, în coproprietate, în administrare directă, în folosință și/sau prin închiriere, mijloace materiale necesare activității sale, cum ar fi: imobile, săli, baze și terenuri sportive, diferite construcții și spații pentru sport, instalații și dotări specifice, spații de cazare și masă pentru sportivi, mijloace de transport.

(3) Federația Română de Gimnastică Ritmică poate primi în folosință gratuită, conform prevederilor legale, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul Statutului și al unităților administrativ-teritoriale.

 

CAPITOLUL V

MIJLOACE FINANCIARE ȘI MATERIALE

 

ART.14– (1) Mijloacele financiare, indiferent de natura provenienței și cheltuielile de orice natură ale Federației Române de Gimnastică Ritmică sunt cuprinse într-un buget anual propriu.

(2) Administrarea bugetului anual de  venituri și cheltuieli se face astfel:

 1. a) potrivit legislației în vigoare, a competențelor stabilite de prezentul Statut, a regulamentelor și reglementărilor financiare ale Federației, aprobate de Adunarea Generală sau, după caz, de Comitetul Executiv;
 2. b) potrivit condițiilor stabilite prin contractele încheiate de Federație, pentru sumele acordate de organele administrației publice centrale și locale, pentru finanțarea programelor proprii.

(3) Federația Română de Gimnastică Ritmică poate încheia contracte de împrumut și poate elibera titluri de credit, dar numai în scopul realizării obiectului ei de activitate.

(4) Exercițiul financiar al Federației este anual și se desfășoară pe parcursul anului fiscal, care începe la data de 1 ianuarie și se sfârșește la 31 decembrie, întocmindu-se bilanț contabil.

ART.15– Sursele de finanțare provin din:

 1. a) sume destinate finanțării programelor sportive proprii Federației Române de Gimnastică Ritmică și înscrise în contractele încheiate cu organele administrației publice centrale și locale, după caz;
 2. b) venituri obținute din activități economice, inclusiv spectacole și demonstrații sportive de gen, realizate în legătură cu scopul și obiectul său de activitate;
 3. c) donații, sponsorizări, mecenate;
 4. d) cotizații, taxe, contribuții, penalități, potrivit prevederilor prezentului Statut și ale Regulamentelor proprii;
 5. e) minimum 10% din indemnizațiile de transferuri interne și internaționale ale sportivelor, care se constituie în surse de finanțare a activității sportive pentru copii și juniori;
 6. f) compensații sau indemnizații provenite din țară sau străinătate, pentru participarea sau organizarea unor competiții;
 7. g) alte venituri dobândite, pe orice cale legală, de la persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate;
 8. h) venituri obținute din reclamă și publicitate;
 9. i) sume rămase din exercițiul financiar precedent;
 10. j) alte venituri în condițiile legii.

ART.16– (1) Federația Română de Gimnastică Ritmică deține în exclusivitate:

 1. a) dreptul asupra imaginii individuale sau de grup, statice sau în mișcare ale sportivilor din loturile naționale, în echipament de reprezentare și de concurs, atunci când aceștia participă la pregătire sau competiții în numele ei;
 2. b) dreptul de folosință asupra siglei și emblemei proprii;
 3. c) dreptul la reclamă, publicitate, transmisii televizate și/sau radiofonice la competițiile pe care Federația le organizează sau la care participă.

            (2) Drepturile prevăzute la alin.(1) pot fi cesionate de Federația Română de Gimnastică Ritmică în condițiile legii.

ART.17– (1) Fiecare membru afiliat la Federație plătește o cotizație anuală fixă, care trebuie achitată integral până la data de 31 martie.

(2) Cuantumul cotizației anuale este fixat de către Comitetul Executiv.

(3) Federația Română de Gimnastică Ritmică este în drept să perceapă taxe, contribuții și penalități specifice activității de gimnastică ritmică, de la cluburi, sportivi și oficiali. Cuantumul acestora este aprobat anual de Comitetul Executiv.

ART.18– Federația Română de Gimnastică Ritmică are organisme proprii de administrare și gestionare a bugetului și patrimoniului, potrivit prezentului Statut și Regulamentelor proprii. Federația Română de Gimnastică Ritmică se supune verificărilor financiare, potrivit legii.

ART.19– Federația Română de Gimnastică Ritmică dispune de bunurile aflate în proprietatea ei.

 

CAPITOLUL VI

RELAŢIILE CU FEDERAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE GIMNASTICĂ (FIG), CU EUROPEAN GYMNASTICS (EG), CU COMITETUL OLIMPIC ȘI SPORTIV ROMÂN ȘI CU FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE GIMNASTICĂ

 

ART.20 – Statutele și Regulamentele FIG și EG sunt obligatorii pentru Federația Română de Gimnastică Ritmică și pentru membrii săi afiliați.

ART.21– Federația Română de Gimnastică Ritmică stabilește și întreține relații cu federațiile similare din alte țări. Adunarea Generală poate decide asupra afilierii Federației Române de Gimnastică Ritmică la alte asociații și organizații interne și internaționale.

ART.22– Federația Română de Gimnastică Ritmică colaborează cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român în realizarea programelor privind selecția și participarea sportivilor la Jocurile Olimpice.

ART.23– Federația Română de Gimnastică Ritmică colaborează cu Federația Română de Gimnastică pe baza unui protocol, prin care se stabilesc obligațiile și drepturile fiecărei structuri sportive.

 

CAPITOLUL VII

RELAŢIILE CU MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

 

ART.24– (1) Ministerul Tineretului și Sportului exercită supravegherea și controlul asupra Federației Române de Gimnastică Ritmică, în conformitate cu prevederile Legii 69/2000 și ale Regulamentului de aplicare a acesteia.

(2) Ministerul Tineretului și Sportului numește delegat în relațiile pe care le are cu Federația Română de Gimnastică Ritmică, care își exercită atribuțiile conform prevederilor legale.

(3) Delegatul Ministerului Tineretului și Sportului participă cu vot consultativ la ședințele organelor de conducere și administrare.

ART.25– (1) Participarea echipelor reprezentative de gimnastică ritmică la Campionatele Mondiale, Europene și regionale se va realiza numai cu autorizarea Ministerului Tineretului și Sportului.

(2) Organizarea și desfășurarea pe teritoriul României a Campionatelor Mondiale, Europene și regionale se va realiza cu avizul Ministerului Tineretului și Sportului, respectându-se prevederile Legii nr.69/2000, a educației fizice și sportului, precum și ordinele în materie emise de către Ministerul Tineretului și Sportului.

 

CAPITOLUL VIII

ATRIBUŢII

 

ART.26– Federația Română de Gimnastică Ritmică, în vederea realizării obiectivelor propuse, are următoarele atribuții:

 1. a) elaborează strategia națională de dezvoltare a gimnasticii ritmice, norme, cerințe, baremuri și controlează aplicarea acestora de către membrii afiliați;
 2. b) organizează activitățile și competițiile sportive oficiale de gimnastică ritmică la nivel național, în baza normelor și regulamentelor proprii elaborate în concordanță cu prevederile Federației Internaționale de Gimnastică și ale European Gymnastics;
 3. c) organizează și coordonează întreaga activitate a antrenorilor și arbitrilor de gimnastică ritmică, perfecționarea continuă, clasificarea și promovarea acestora, pebaza Regulamentului propriu elaborat de Federație și a regulamentelor Federației Internaționale de Gimnastică;
 4. d) elaborează și realizează planurile de pregătire și de participare ale sportivelor din loturile naționale la competițiile internaționale;
 5. e) exercită puterea disciplinară în termenii prevăzuți de Legea nr.69/2000, a educației fizice și sportului, precum și a prevederilor Statutului și Regulamentelor proprii;
 6. f) organizează sau tutelează competițiile oficiale de gimnastică ritmică cu caracter internațional care au loc pe teritoriul României;
 7. g) colaborează cu Ministerul Tineretului și Sportului, cu Ministerul Educației și/sau cu instituțiile din subordinea acestora, pentru formarea și perfecționarea specialiștilor din domeniul gimnasticii ritmice;
 8. h) promovează măsurile de prevenire, control și sancționare a folosirii, deținerii și comercializării substanțelor interzise, precum și folosirea metodelor neregulamentare, destinate să mărească în mod artificial performanța sportivă;
 9. i) colaborează cu Institutul Național de Cercetare pentru Sport și Institutul Național de Medicină Sportivă, pentru realizarea efectivă a controlului și asistenței medico-ştiinţifice permanente, atât a sportivelor componente ale loturilor naționale, cât și la nivelul cluburilor;
 10. j) întreprinde măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței, precum și pentru promovarea spiritului de fair-play și a toleranței în activitatea sportivă;
 11. k) ia măsuri de informare în teritoriu și de aplicare la nivelul loturilor naționale a obligațiilor care decurg din actele normative în vigoare privitor la asigurarea medicală de sănătate;
 12. l) elaborează și urmărește aplicarea în practică de norme, cerințe, precum și baremuri privind selecția, pregătirea sportivilor și a celorlalte cadre alături de cele privind activitatea competițională pe plan intern;
 13. m) asigură respectarea Statutelor și Regulamentelor organismelor internaționale – Federația Internațională de Gimnastică și European Gymnastics;
 14. n) colaborează cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român în realizarea programelor privind selecția și participarea la Jocurile Olimpice – în acest sens, Federația Română de Gimnastică Ritmică se obligă să respecte prevederile Chartei Olimpice și Regulamentele Comitetului Olimpic Internațional;
 15. o) elaborează și editează publicații proprii privind activitatea gimnasticii ritmice.

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IX

MEMBRII FEDERAȚIEI ROMÂNE DE GIMNASTICĂ RITMICĂ, DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE ACESTORA

 

ART.27– (1) Federația Română de Gimnastică Ritmică este formată din structuri sportive cu personalitate juridică, respectiv cluburi sportive de drept public sau privat, cu secții de gimnastică ritmică, respectiv asociațiile județene de gimnastică ritmică și a municipiului Bucureşti, posesoare de certificat de identitate sportivă, legal înființate și înregistrate.

(2) Asociațiile sportive constituite ca structuri sportive fără personalitate juridică, potrivit legislației în vigoare și oficial recunoscute, se pot afilia la asociația județeană de gimnastică din județul respectiv, sau a municipiului Bucureşti, legal constituită, recunoscută și afiliată la Federația Română de Gimnastică Ritmică.

ART.28– (1) Afilierea unui club sportiv și/sau a unei asociații județene de gimnastică ritmică și cea a municipiului  Bucureşti se face pe bază de cerere-tip, cerere ce conține sub sancțiunea nulității:

 1. a) numărul de identificare obținut în urma înregistrării în Registrul Sportiv;
 2. b) numărul și data certificatului de identitate sportivă;
 3. c) denumirea structurii sportive;
 4. d) sediul social, localitatea, județul, adresa, telefon/fax, e-mail;
 5. e) organele de conducere și administrare, componența nominală;
 6. f) emblema clubului și culorile clubului;
 7. g) exprimarea dorinței ferme de afiliere la Federația Română de Gimnastică Ritmică și acceptarea expresă a prevederilor Statutului și Regulamentelor Federației;
 8. h) data, semnătura, ștampila.

(2) La cererea de afiliere la Federația Română de Gimnastică Ritmică se anexează următoarele înscrisuri doveditoare:

A.În cazul structurilor juridice de drept privat:

 1. a) actul de constituire și Statutul, autentificate;
 2. b) copie după hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de acordare a personalității juridice;
 3. c) copie legalizată după Certificatul de Identitate Sportivă;
 4. d) copie legalizată după Certificatul de înscriere în Registrul Național al persoanelor juridice fără scop patrimonial, în cazul structurilor sportive – persoane juridice fără scop patrimonial;
 5. e) copie legalizată după Certificatul de înmatriculare în Registrul Comerțului, în cazul structurilor sportive organizate ca societăți comerciale pe acțiuni;
 6. f) dovada sediului – dovada dreptului de proprietate, contract de închiriere, hotărâre de atribuire în folosință gratuită, drept de folosință al unui spațiu – obiect al unui contract de asociere etc.;
 7. g) dovada patrimoniului.
 8. În cazul cluburilor sportive juridice de drept public:
 9. a) actul de dispoziție, prin care au fost înființate și/sau organizate;
 10. b) actul de dispoziție, prin care este aprobat Regulamentul de organizare și funcționare;
 11. c) copie legalizată după Certificatul de Identitate Sportivă;
 12. d) dovada sediului;
 13. e) dovada patrimoniului.
 14. În cazul unităților de învățământ cu program sportiv:
 15. a) actul de dispoziție, prin care au fost înființate;
 16. b) actul de dispoziție, prin care se stabilește ca respectiva unitate de învățământ să desfășoare, pe lângă activitatea de învățământ și activități de selecție, pregătire și participare la sistemul competițional național;
 17. c) copie legalizată după Certificatul de Identitate Sportivă;
 18. d) dovada sediului;
 19. e) dovada patrimoniului.

ART.29(1) Afilierea la F.R. Gimnastică Ritmică se aprobă provizoriu de către Comitetul Executiv, devine definitivă după aprobarea de către Adunarea Generala și are drept consecință pentru cel afiliat, obligația respectării Statutului, regulamentelor, normelor și deciziilor Federației Române de Gimnastică Ritmică, a comisiilor și reprezentanților legali ai Federației Române de Gimnastică Ritmică.

(2) Un membru afiliat provizoriu trebuie să achite taxa de afiliere și cotizația anuală, pentru anul în cursul căruia a fost admis, în termen de 30 de zile de la data admiterii sale de către Comitetul Executiv. În caz contrar, hotărârea prin care a fost admis ca membru provizoriu nu va produce efecte.

ART.30– Reafilierea structurilor sportive a căror calitate de membru afiliat a încetat, poate avea loc după cum urmează:

 1. a) în situația în care pierderea calității de membru s-a produs ca urmare a unei cereri de retragere, cererea de reafiliere se poate formula oricând;
 2. b) în situația în care pierderea calității de membru a intervenit în cazurile de excludere prevăzutela art.39, reafilierea poate avea loc după minim 3 luni de la data la care a avut loc Adunarea Generală în care s-a decis excluderea;

(2) Pentru a se reafilia, structura sportivă în cauza trebuie să respecte procedura stabilită pentru afiliere dela art.28 și să achite către federație, la termenele stabilite, taxele și obligațiile financiare corespunzătoare.

ART.31– La competițiile oficiale organizate sub egida Federației pot participa numai membrii afiliați la Federația Română de Gimnastică Ritmică.

ART.32 – (1)Calitatea de membru afiliat la Federația Română de Gimnastică Ritmică încetează în următoarele situații:

1.1. prin retragere, pe baza unei cereri formulate și semnate de reprezentantul legal al structurii sportive, aprobate de Comitetul Executiv și adusă la cunoștință Adunării Generale;

1.2. ca urmare a desființării secției de gimnastică ritmică a structurii sportive și efectuării operațiunii de radiere a ramurii de pe certificatul de identitate sportivă;

1.3.  în cazul dizolvării și lichidării structurii sportive;

1.4.  în cazul fuziunii a două structuri sportive;

1.5. prin excludere pentru abateri grave de la statut, regulamente și hotărâri ale Comitetului Executiv;

1.6.  în urma revocării recunoașterii funcționării structurii sportive;

1.7. în cazul dizolvării și lichidării federației;

(2) Condițiile de încetare a calității de membru afiliat la Federația Română de Gimnastică Ritmică, de excludere pentru abateri disciplinare și de reafiliere a membrilor excluși, sunt menționate la art. 39 din prezentul statut și detaliate în Regulamentul de Organizare și Funcționare al federației.

(3) Membrii afiliați care au solicitat retragerea din federație sau care au fost excluși nu au nici un drept asupra patrimoniului social al FRGR, aceștia fiind obligați să-și achite obligațiile pe care și le-au asumat față de federație, prin actul de afiliere.

ART.33– Membrii afiliați au următoarele drepturi:

 1. a) să exercite autonom atribuțiile stabilite prin Statutul și Regulamentele proprii ale Federației, în limitele lor de competență și fără a încălca autoritatea Federației Române de Gimnastică Ritmică;
 2. b) să participe la Adunările Generale, cu un drept de vot prin delegații desemnați de structurile sportive;
 3. c) să aibă reprezentanți aleși sau desemnați în organele de conducere ale Federației;
 4. d) să înainteze propuneri Comitetului Executiv și Adunării Generale și să inițieze proiecte de modificare sau completare a actelor normative care reglementează activitatea gimnasticii ritmice;
 5. e) de a primi distincții, premii, titluri onorifice care sunt de competența Federației;
 6. f) să organizeze și să participe la competițiile interne și internaționale, cu avizul Federației Române de Gimnastică Ritmică.

ART.34– Membrii afiliați au următoarele obligații:

 1. a) să-și desfășoare activitatea respectând Statutul și Regulamentele Federației Române de Gimnastică Ritmică;
 2. b) să asigure îndeplinirea obligațiilor ce le revin ca membru al Federației Române de Gimnastică Ritmică, în cadrul propriilor structuri;
 3. c) să respecte și să apere imaginea și prestigiul Federației Române de Gimnastică Ritmică, a organelor sale de conducere și a oficialilor;
 4. d) să permită și să sprijine controlul dispus de către Federația Română de Gimnastică Ritmică, în limitele competenței sale;
 5. e) să respecte toate obligațiile asumate de Federația Română de Gimnastică Ritmică (de ordin tehnic, profesional, financiar), stabilite prin statut, regulamente și hotărâri ale Federației Române de Gimnastică Ritmică;
 6. f) să acționeze prin toate mijloacele împotriva folosirii substanțelor de dopaj interzise și să se supună necondiționat controalelor doping interne și internaționale;
 7. g) să acționeze împotriva oricăror manifestări de violență în sport, pentru promovarea spiritului de fair-play, atât în competiții, cât și în afara lor;
 8. h) să dețină aprobarea Federației pentru a putea participa la competiții internaționale;
 9. i) să achite la termenele prevăzute în prezentul statut și/sau conform deciziei organelor de conducere ale Federației Române de Gimnastică Ritmică, taxele, vizele și cotizațiile corespunzătoare;
 10. j) să dețină sportivi legitimați încă din primul an calculat de la data aprobării de către Adunarea Generală a afilierii cu titlu definitiv;
 11. k) să își actualizeze datele privind denumirea, sediul, conducerea, datele de contact (telefon, adresa de email, etc.), sub rezerva neluării în seamă a modificărilor, dacă acestea nu au fost comunicate la federație.

ART.35– (1) Calitatea de Membru de onoare se acordă de către Adunarea Generală, la propunerea structurilor sportive afiliate sau a Comitetului Executiv. Aceștia pot fi dintre foștii sportivi de performanță, arbitri, antrenori și persoane din conducerea unor structuri afiliate sau personalități publice.

(2) Drepturile și obligațiile membrilor de onoare sunt cuprinse în Regulamentul de organizare și funcționare al Federației.

(3) Membrii de onoare, inclusiv Președintele de onoare, nu au drept de vot în ședințele Adunării Generale sau ale Comitetului Executiv.

 

CAPITOLUL X

ÎNCETAREA CALITĂȚII DE MEMBRU. RETRAGEREA, FUZIUNEA. EXCLUDEREA. SUSPENDAREA

 

ART.36– (1) Retragerea unui membru afiliat se realizează în următoarele condiții:

 1. a) prin depunerea la secretariatul federației a unei cereri semnate dereprezentantul legal al structurii sportive, însoțită de hotărârea/decizia organului de conducere, după caz;
 2. b) cererea va fi pusă în discuția Comitetului Executiv, după care acesta o va aduce la cunoștința Adunării Generale.

(2) Retragerea unui membru afiliat din F.R.G.R. este acceptată de Comitetul Executiv,  doar dacă membrul afiliat și-a achitat toate obligațiile financiare față de federație și/sau față de ceilalți membri ai acesteia.

            (3) Calitatea de membru afiliat a unei structuri sportive a cărei retragere a fost acceptată de Comitetul Executiv, va înceta la data validării în prima adunare generală.

ART.37 – (1) Dizolvarea unui club sau desființarea unei secții de gimnastică ritmică din cadrul unei structuri polisportive, se poate face cu respectarea prevederilor legale și statutare referitoare la dizolvare, respectiv la modificarea actelor constitutive. Hotărârea Judecătorească de dizolvare rămasă definitivă sau Încheierea Judecătorească definitivă prin care s-a luat act de modificări vor fi comunicate la Registrul Sportiv din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului în termen de 15 zile de la obținerea lor și la F.R. Gimnastică Ritmică în termen de 15 zile de la radierea/modificarea operată de Registrul Sportiv.

(2) Calitatea de membru afiliat al unei structuri sportive a cărei secție a fost radiată de pe CIS sau a unei structuri sportive dizolvate și radiate din Registrul Persoanelor Juridice aflat la judecătorie, încetează la data  la care aceste fapte au fost aduse la cunoștința membrilor afiliați în prima Adunare Generală.

ART.38– (1) Două structuri sportive diferite pot fuziona, respectându-se următoarele reguli:

 1. a) propunerea de fuziune trebuie aprobată prin hotărâre/decizie de organul de conducere/administrare (adunarea generala în cazul cluburilor de drept privat/actul de dispoziție al organului administrației publice centrale sau locale în cazul cluburilor de drept public) ale celor două cluburi și semnată de reprezentanții legali ai acestora și va conține, pe lângă alte prevederi legale obligatorii, precizarea privind modalitatea de fuziune:

– prin absorbție – caz în care clubul absorbit își încetează existența și implicit, calitatea de membru al federației;

– prin crearea unei structuri noi, caz în care ambele cluburi care fuzionează își încetează existența și implicit calitatea de membre ale federației, urmând ca structura sportivă nou creată să urmeze procedurile de afiliere;

 1. b) propunerea de fuziune va cuprinde, de asemenea, o precizare referitoare la modul și termenele de achitare a eventualelor obligații financiare existente față de federație.

            (2) Documentele fuziunii, precum și cele care atesta efectuarea modificărilor corespunzătoare la cele două structuri sportive vor fi prezentate la Registrul Sportiv în termen de 15 zile de la obținerea încheierii judecătorești definitive și irevocabile și la federație în termen de 15 zile de la înregistrarea în Registrul Sportiv;

(3) Privitor la situațiile descrise la alin.(1) si (2), calitatea de membru afiliat încetează la data  la care aceste fapte au fost aduse la cunoștința membrilor afiliați, în prima Adunare Generală.

ART.39– (1) Excludereaunui membru afiliat poate interveni în unul din următoarele cazuri:

 1. a) lipsa dovezii deținerii de sportivi legitimați încă din primul an calculat de la data aprobării de către Adunarea Generală a afilierii cu titlu definitiv;
 2. b) neparticiparea cluburilor sportive la competițiile oficiale aflate în calendarul FRGR, în decurs de 3 ani consecutiv de la aprobarea afilierii definitive;
 3. c)neplata timp de 2 ani consecutiv a obligațiilor financiare către federație;
 4. d) săvârșirea repetată de fapte care constituie abateri disciplinare și au fost sancționate de Comisia de Disciplină prin hotărâri rămase definitive;

            (2) După terminarea anului calendaristic, Comitetul Executiv va centraliza și va supune aprobării Adunării Generale în prima sa ședință propunerile de excludere a membrilor care au săvârșit și au fost sancționați pentru una din faptele prevăzute la art.75 din prezentul Statut și din Regulamentul Disciplinar, sau care se încadrează în situațiile prevăzute la alin.1 lit.a) si b) ale prezentului articol.

            (3) Excluderea unui membru afiliat se hotărăște numai de Adunarea Generală, cu votul a 2/3 din numărul membrilor prezenți, conform dispozițiilor art.48 alin.(1) lit.a) din prezentul statut.

            (4) Membrii afiliați excluși au dreptul sa fie reafiliați în condițiile și cu respectarea regulilor de la art.30.

(5) Membrii afiliați excluși care au obținut în instanță anularea hotărârii Adunării Generale în care s-a decis excluderea sau anularea hotărârii Comisiei de Disciplina, își reintră în drepturi la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, fără a mai fi necesară parcurgerea procedurii de reafiliere.

ART.40 – Încetarea calității de membru pentru oricare din motivele prevăzute la art.32 pct.1.1-1.6, își produce efecte între membri la data hotărârii Adunării Generale, iar față de terți, la data înscrierii în Registrul Special al Federațiilor aflat la Tribunalul Bucuresti.

ART.41– (1) Suspendareaunui membru afiliat poate interveni în următoarele situații:

 1. a) structura sportivă nu și-a achitat cotizația/taxele de vize, până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul precedent.
 2. b) structura sportivă se află în perioada de efectuare a unei sancțiuni dispuse de Comisia de Disciplina;
 3. c) structura sportivă nu și-a actualizat datele conform prevederilor de la art.34 lit.k).

(2) Suspendarea pentru motivul de la alin.(1) lit.a) se hotărăște de către Comitetul Executiv în prima sa ședință care urmează datei de 31 martie, la propunerea Comisiei de Competiții, Evidență și Clasificare Sportivă.

(3) Consecințele suspendării sunt următoarele:

 1. suspendarea dreptului de participare în competiții cu sportivii legitimați;
 2. suspendarea dreptului de vot în cadrul Adunării Generale;
 3. suspendarea dreptului de a face propuneri.

(4) După achitarea obligațiilor financiare restante, respectiv după executarea sancțiunii, membrul afiliat își reintră în drepturi.

(5) In cazul prevăzut la alin.(1) lit.a), daca suspendarea subzistă pe durata a doi ani consecutivi, la finalul celor doi ani membrul afiliat intră sub incidența motivelor de excludere de la art.39 lit.c), sens în care Comitetul Executiv poate lua măsuri pe care să le supună aprobării Adunării Generale în prima sa ședință care urmează momentului constatării.

ART.42 – Cu excepția personalului angajat cu contract de munca, excluderea din viața sportivă a persoanelor fizice implicate în activitatea Federației Române de Gimnastică Ritmică (tehnicieni, arbitri și orice alți oficiali) se decide de către organismele disciplinare competente din cadrul FRGR (Comisia de Disciplină/Comisia de Apel).

 

CAPITOLUL XI

ORGANIZAREA ȘI FUNCŢIONAREA FEDERAȚIEI

 

ART.43 – Organele de conducere și control ale Federației Române de Gimnastică Ritmică sunt:

 1. Adunarea Generală;
 2. Comitetul Executiv;
 3. Biroul Executiv;
 4.  

        

ADUNAREA GENERALĂ

 

ART.44 – Adunarea Generală este organul de conducere al Federației Române de Gimnastică Ritmică, autoritatea supremă, alcătuit din totalitatea membrilor afiliați.

ART.45– Întrunirile Adunării Generale sunt:

 1. ordinară;
 2. de alegeri;
 3. extraordinară.

ART.46– (1) Adunarea Generală ordinară se desfășoară anual, de regulă în primul trimestru al anului.

(2) Adunarea Generală se compune din membrii afiliați, care au drept de vot egal, astfel:

– un delegat cu drept de vot pentru fiecare club sportiv;

– un delegat cu drept de vot pentru fiecare asociație județeană de gimnastică ritmică și a municipiului Bucureşti;

(3) Numele delegaților va fi comunicat Federației, cu minimum 5 zile înainte de data desfășurării Adunării Generale, unde se vor prezenta cu delegație semnată și parafată de conducătorul structurii sportive afiliate. Numai acești delegați au drept de vot.

(4) Pe timpul mandatului lor, membrii Comitetului Executiv care fac parte dintr-un club nu vor putea participa ca delegați ai clubului respectiv la Adunarea Generală.

(5) Votul prin corespondență sau prin împuternicire nu este admis.

(6) Ca invitați, fără drept de vot, pot participa reprezentanți ai mass-mediei, specialiști și personalități care sprijină sau au legătură cu activitatea Federației, Președintelui de onoare și ceilalți membrii de onoare ai Federației.

(7) Membrii afiliați aflați în situații de suspendare sau care sunt propuși pentru excludere nu au drept de vot.

ART.47– (1) Adunarea Generală ordinară se convoacă și este prezidată de către Președinte.

(2) Convocarea se va face în scris și se va transmite prin orice mijloc cu cel puțin 30 de zile înainte, comunicându-se membrilor Federației data, locul desfășurării, ora, ordinea de zi, cu prezentarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor, așa cum a fost aprobată de Comitetul Executiv, precum și data, locul desfășurării și ora la care va avea loc adunarea reconvocată în situația în care la prima ședința nu s-a întrunit cvorumul menționat la art.47 alin.(4). Dacă pe ordinea de zi figurează propuneri de modificare a actelor constitutive, textul acestora se va transmite odată cu convocatorul.

(3) Comitetul Executiv și membrii afiliați pot formula propuneri, cereri sau observații cu privire la ordinea de zi și/sau la materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii și comunicate odată cu convocatorul, numai dacă acestea au fost înaintate Secretariatului Federației Române de Gimnastică Ritmică cu minimum 20 de zile înainte de data desfășurării Adunării Generale ordinare. Propunerile, cererile, sau observațiile transmise în termen vor fi introduse pe ordinea de zi și discutate în Adunarea Generală.

(4) Dacă la prima convocare, după verificarea mandatelor se constată că Adunarea Generală nu este statutar constituită prin prezența a 2/3 din numărul delegaților cu drept de vot, Adunarea Generală ordinară se va reconvoca. Adunarea reconvocată poate avea loc în aceeași zi și în același loc, la o altă oră, cu condiția ca acest lucru să fi fost prevăzut expres în convocator.

Adunarea Generală ordinară convocată în aceste condiții funcționează valabil cu membrii prezenți și adoptă hotărâri cu votul exprimat de jumătate plus unu din numărul acestora.

(5) Prezidiul Adunării Generale este format din Președintele federației, Vicepreședinți și Secretarul General.

(6) Adunarea Generală este condusă de către Președintele federației.

În lipsa Președintelui, Adunarea Generală este condusă de către un vicepreședinte sau, în lipsa vicepreședintelui, de un membru al Comitetului Executiv desemnat de Președintele federației.

ART.48– (1) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate absolută (jumătate plus unu) din voturile membrilor prezenți, în afară de următoarele cazuri:

 1. a) cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenți, pentru:

– modificări și completări la Statut;

– completări la ordinea de zi;

– excluderea membrilor afiliați;

– afilierea definitivă a noilor membri.

 1. b) cu o majoritate de ¾ din numărul total al membrilor afiliați prezenți și absenți, pentru dizolvarea Federației.

(2) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, în funcție de hotărârea adoptată de Adunarea Generală. Votarea prin vot deschis se poate face și prin apel nominal.

(3) Dacă pentru aceeași problemă sunt mai multe propuneri, ele vor fi supuse succesiv votării, în ordinea prezentării.

ART.49– (1) Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv și/sau ale statutului sunt obligatorii chiar și pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

(2) Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în Statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii afiliați care au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz. Cererea de anulare se soluționează în camera de consiliu, de către tribunalul în circumscripția căruia Federația își are sediul.

Art.50– (1) Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată de către Președinte, la solicitarea a 2/3 din numărul membrilor afiliați sau cu ¾ din numărul membrilor Comitetului Executiv. Cererile celor care solicită Adunarea Generală extraordinară sunt valabile dacă motivul solicitării este justificat cu documente pe care trebuie să le anexeze.

(2) Adunarea Generală extraordinară de alegeri poate fi convocată și ca urmare a depunerii unei moțiuni de neîncredere, semnată de cel puțin 2/3 din membrii afiliați. Moțiunea de neîncredere poate fi depusă în cazul unor măsuri neregulamentare adoptate de Comitetul Executiv sau în legătură cu activitatea unor membri ai Federației Române de Gimnastică Ritmică.

(3) Nu au drept de vot membrii Federației Române de Gimnastică Ritmică împotriva cărora este îndreptată moțiunea de neîncredere.

(4) Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată și în cazul solicitării de către Ministerul Tineretului și Sportului a unei astfel de adunări.

(5) Ordinea de zi a unei Adunări Generale extraordinare va include numai problemele care au determinat necesitatea convocării.

ART.51– (1) Adunarea Generală de alegeri se desfășoară din patru în patru ani și se convoacă cu 30 de zile înainte de data fixată pentru desfășurarea ei, de către Președinte.

(2) Alegerile se fac prin vot secret cu buletine de vot. Dacă pentru o funcție există un singur candidat, alegerea se poate face și prin vot deschis.

(3) Distribuirea și numărarea buletinelor de vot se face de către Comisia de validare și numărare a voturilor. Numărul buletinelor de vot numărate nu trebuie să depășească numărul buletinelor distribuite.

(4) La stabilirea rezultatului se iau în calcul numai buletinele valabile, cele necompletate sau anulate nu intră în calcul.

ART.52– (1) Pentru alegerea Președintelui Federației, Vicepreședinților și membrilor în Comitetul Executiv, cu 15 zile înainte de data desfășurării alegerilor, membrii afiliați vor trimite propuneri de candidaturi pentru funcțiile respective. Candidații la funcțiile de președinte și vicepreședinte vor trebui să prezinte un curriculum vitae, însoțit de programe scrise, care să cuprindă obiectivele pe care candidatul dorește să le realizeze pe perioada mandatului.

(2) Cu 5 zile înainte de data adunării de alegeri, Comitetul Executiv în funcție va face publice informațiile privitoare la numele candidaților propuși pentru funcțiile eligibile, precum și a CV-urilor și programelor depuse de candidații la funcțiile de președinte și vicepreședinte, prin postarea acestora pe site-ul oficial al F.R.G.R.

(3) Alegerile se desfășoară prin vot secret, pe funcții, după cum urmează:

 1. a) Președintele Federației, Vicepreședintele, se votează separat și sunt aleși dacă întrunesc majoritatea absolută (jumătate plus unu) a voturilor valide exprimate. În cazul în care nici un candidat nu obține majoritatea absolută, se organizează al doilea tur de scrutin. Dacă după al doilea tur de scrutin nici unul din candidați nu întrunește majoritatea absolută a voturilor exprimate, desemnarea acestora se face prin obținerea majorității simple a voturilor valide. În caz de egalitate, se vor organiza scrutine succesive;
 2. b) membrii Comitetului Executiv se desemnează în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute, până la completarea numărului de locuri stabilite. Dacă, pentru ultimul loc, se află la egalitate mai mulți candidați, se va organiza un nou tur de scrutin, numai pentru aceștia și se vor organiza scrutine succesive până la eliminarea egalității și desemnarea persoanei alese.

(4) Toți candidații trebuie să fie prezenți la Adunarea Generală. Alegerea în lipsă poate fi aprobată numai de către Adunarea Generală și numai în cazuri temeinic motivate.

ART.53– (1) Adunarea Generală poate acorda, prin vot deschis, calitatea de Președinte de onoare, Vicepreședinte de onoare sau membru de onoare, unor persoane cu contribuții meritorii în gimnastica ritmică sau în activitatea Federației.

(2) Propunerile pentru aceste funcții sunt făcute de către Comitetul Executiv sau structurile afiliate.

(3) Președintele de onoare, Vicepreședintele de onoare, precum și membrii de onoare pot participa la Adunarea Generală, fără a avea drept de vot.

(4) Președintele de onoare este autorizat să participe și la ședințele Comitetului Executiv, dar fără drept de vot.

(5) Membrii Comitetului Executiv nu au drept de vot în cadrul Adunărilor Generale de orice fel.

ART.54– Cheltuielile de participare la Adunarea Generală – transport, cazare, masă, diurnă pot fi suportate de:

 1. a) Federația Română de Gimnastică Ritmică, pentru membrii Comitetului Executiv și invitații la Adunarea Generală;
 2. b) cluburile afiliate și asociațiile județene de gimnastică ritmică și a municipiului Bucureşti, pentru delegații lor.

ART.55– Adunarea Generală are următoarele atribuții:

 1. a) aprobarea și modificarea statutului propriu și a actului constitutiv;
 2. b) dezbaterea și aprobarea programelor privind activitatea de gimnastică ritmică din România și a rapoartelor și planurilor anuale privind activitatea Federației, realizarea bugetului de venituri și cheltuieli pe bază de bilanț anual, raportul cenzorului;
 3. c) aprobarea execuției bugetare a anului anterior;
 4. d) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul următor, precum și a programului de investiții;
 5. e) alegerea și revocarea Comitetului Executiv;
 6. f) aprobarea raportului privind activitatea Comitetului Executiv;
 7. g) aprobarea afilierii definitive, reafilierii, încetării calității de membru amembrilor Federației;
 8. h) hotărăște dizolvarea Federației și lichidarea patrimoniului acesteia, conform legii;
 9. i) aprobă membrii de onoare și calitatea de Președinte de onoare al federației;
 10. j) alegerea/revocarea Președintelui Comisiei de Apel

k)alegerea și revocarea Cenzorului/Comisiei de Cenzori

 1. l) orice alte atribuții ce rezultă din lege sau din funcționarea federației.

 

COMITETUL EXECUTIVȘI BIROUL EXECUTIV

 

ART.56– (1) Cinci din cei șapte membri ai Comitetului Executiv sunt aleși de Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani.

(2) Comitetul Executiv este organul care asigură aplicarea hotărârilor Adunării Generale, în limitele competenței acesteia și conduce activitatea Federației în intervalul dintre Adunările Generale. El poate fi alcătuit și din persoane din afara sferei de activitate a Federației, în limita a cel mult o pătrime din componența sa.

(3) Comitetul Executiv se compune din 7 persoane, după cum urmează:

            – Președinte;

            – 1 Vicepreședinte;

            – 3 membrii propuși de cluburi și asociații județene;

            – Secretarul General și Antrenorul Federal fac parte din Comitetul Executiv, aceștia nefiind supuși alegerii Adunării Generale.

(4) Dacă Președintele își încetează activitatea sau nu își mai poate exercita atribuțiile, acestea sunt preluate de către Vicepreședinte, până cel mult la Adunarea Generală următoare, când va fi ales noul Președinte, conform prevederilor prezentului statut.

(5) Nici un membru al Comitetului Executiv nu poate deține două funcții salarizate în Federație.

(6) Un membru afiliat nu poate fi reprezentat în Comitetul Executiv decât de o singură persoană.

(7) Pot fi membri ai Comitetului Executiv persoane majore, de cetățenie română, care beneficiază de toate drepturile civile și politice și care nu au suferit condamnări penale, astfel:

 1. a) reprezentanți ai asociațiilor județene de gimnastică ritmică și a municipiului Bucureşti sau ai secțiilor afiliate care participă la activitatea competițională a Federației;
 2. b) specialiști reputați din gimnastica ritmică;
 3. c) foști specialiști care au avut rezultate deosebite;
 4. d) reprezentanți ai instituțiilor locale și centrale care pot contribui la dezvoltarea activității de gimnastică ritmică;
 5. e) cadre didactice din învățământ;
 6. f) foști sportivi cu rezultate deosebite.

ART.57– (1) Comitetul Executiv se întrunește, de regulă, lunar, dar nu mai puțin de șase ori pe an. El se poate întruni și ori de câte ori este necesar. Ședințele Comitetului Executiv sunt conduse de către Președinte sau, în lipsa acestuia, de către Vicepreședinte sau de o altă persoană desemnată în scris de acesta și ele se pot desfășura și printr-un sistem de videoconferință;

(2) La fiecare ședință a Comitetului Executiv se întocmește un proces-verbal, în care se înscriu problemele dezbătute și hotărârile adoptate, semnat de membrii prezenți. Procesele-verbale se consemnează într-un registru cu file numerotate, păstrat la Secretarul General al federației, acestea constituind documente oficiale ale FRGR.  Se pot folosi și alte mijloace de înregistrare a ședințelor, situație în care stenogramele, benzile audio sau video se inventariază și se păstrează la Secretarul General al federației ca documente oficiale. Într-un termen rezonabil calculat de la data desfășurării ședinței, deciziile Comitetului Executiv se transmit spre informare structurilor sportive afiliate/se postează pe site-ul oficial al FRGR.

(3) Comitetul Executiv este statutar constituit în prezența a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

(4) Hotărârile Comitetului Executiv se adoptă cu majoritatea absolută de voturi (jumătate plus unu).

(5) Voturile se pot exprima secret sau deschis, în funcție de decizia membrilor prezenți la ședință. În situația egalității de voturi, votul Președintelui este hotărâtor.

(6) Votul prin corespondență sau împuternicire nu este admis. În situații de urgență sau ori de câte ori este necesar, membrii Comitetului Executiv pot vota și prin mijloace electronice (e-mail).

(7) Membrii Comitetului Executiv care, pe parcursul unui an calendaristic, nu participă la cel puțin jumătate din numărul ședințelor, fără motive justificate, își pierd calitatea de membru. Locurile rămase vacante trebuind să fie completate la prima Adunare Generală, cu respectarea prevederilor prezentului statut, iar persoanele nou alese/desemnate pe funcțiile respective vor continua activitatea până la ajungerea la termen a mandatului în curs al celorlalți membri ai Comitetului Executiv.

(8) Ședințele Comitetului Executiv nu sunt publice. La ședință pot participa reprezentanți ai Ministerului Tineretului și Sportului, Comitetului Olimpic și Sportiv Român sau alte persoane invitate.

(9) Cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea la ședințele Comitetului Executiv pot fi suportate de Federație. Cuantumul sumelor corespondente cheltuielilor de deplasare vor fi specificate în Regulamentul de Organizare și funcționare.

ART.58– Comitetul Executiv are următoarele atribuții:

 1. acționează pentru îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale și urmărește respectarea de către membrii Federației a statutului și regulamentelor acesteia, aprobă toate regulamentele Federației;
 2. aprobă rapoartele periodice privind situația financiară a Federației;
 3. aprobă loturile naționale, componența colectivelor tehnice, planurile de pregătire, precum și înscrierea și participarea acestora la competițiile internaționale;
 4. aprobă sistemului competițional național, precum și modificările acestuia;
 5. aprobă componența și regulamentele comisiilor, comitetelor și colegiilor Federației;
 6. aprobă sistemul de cerințe și baremuri specifice activității de gimnastică ritmică;
 7. aprobă Programa de clasificare, Regulamentul Tehnic, la propunereaColegiului de Antrenori și a comisiilor implicate.
 8. desemnează candidații din partea Federației Române deGimnastică Ritmică la funcții în organismele internaționale, participanții la congrese, consfătuiri și întruniri internaționale;
 9. aprobă contractele pentru antrenorii și sportivii care urmează să activeze în străinătate, transferurile interne și internaționale;
 10. aprobă programe de formare și perfecționare a arbitrilor și antrenorilor, promovarea acestora;
 11. analizează și stabilește măsuri ca urmare a controlului activității comisiilor și secțiilor de gimnastică ritmică;
 12. decide în toate problemele activității de gimnastică pentru care nu sunt prevăzute reglementări;
 13. înființează comisii temporare și elaborează regulamentele de funcționare a acestora – în cazurile când situația o cere;
 14. stabilește cuantumul taxelor, contribuțiilor și penalităților din activitatea de gimnastică;
 15. aprobă organigrama și statul de funcții al Federației;
 16. aprobă norme financiare privind cheltuirea veniturilor proprii;
 17. aprobă afilierea provizorie a structurilor sportive noi, conform art.29, constată situațiile de suspendare/încetare a calității de membru afiliat și propune Adunării Generale excluderea membrilor afiliați
 18. aprobă acte juridice, altele decât cele date în competența împuterniciților Federației, în conformitate cu legislația în vigoare;
 19. prezintă Adunării Generale, spre aprobare, raportul de activitate, execuția bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul planului anual de activitate;
 20. orice măsuri menite să asigure buna desfășurare a activității, precum și orice alte atribuții statutare sau stabilite de Adunarea Generală.

ART.59– (1) Sarcina soluționării problemelor curente care apar între două ședințe ale Comitetului Executiv este de competența Biroului Executiv.

(2) Biroul Executiv este format din 4 membri – Președinte, care este Președintele federației, Secretarul General, Antrenorul Federal și Contabilul Șef.

(3) Deciziile vor fi prezentate spre aprobare definitivă la prima ședință a Comitetului Executiv.

 

PREȘEDINTELE

 

ART.60– (1) Președintele reprezintă Federația Română de Gimnastică Ritmică în relațiile cu autoritățile publice române, cu organismele internaționale, FIG, EG, federații similare din alte țări, precum și cu alte persoane fizice sau juridice române sau străine, cu Federația Română de Gimnastică, Comitetul Olimpic și Sportiv Român,Ministerul Tineretului și Sportului.

(2) Președintele Federației convoacă, prezidează și conduce activitatea ședințelor Adunării Generale și ale Comitetului Executiv.

(3) Președintele Federației stabilește, împreună cu Secretarul General, data și ordinea de zi, precum și documentele care se vor prezenta în ședințele Comitetului Executiv, în temeiul prezentului Statut.

(4) Președintele Federației semnează principalele documente ale Federației, împreună cu Secretarul General, în limitele de competență acordate de Comitetul Executiv.

(5) Președintele este persoana care, prin decizie scrisă, angajează și concediază personalul salariat al Federației și, cu aprobarea Comitetului Executiv, numește și revocă Secretarul General și Directorul Tehnic.

 

SECRETARUL GENERAL

 

ART.61– (1) Secretarul General, în limita sa de competențe acordate de Comitetul Executiv, angajează Federația în raport cu autoritățile române, cu federațiile naționale de gimnastică, în relațiile cu alte foruri din țară, inclusiv cu Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, cu Federația Română de Gimnastică.

(2) Secretarul general conduce și răspunde de activitatea personalului salariat al Federației.

(3) Face propuneri de avansare sau sancționare pentru personalul salariat.

(4) Stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului din subordine.

(5) Urmărește și organizează activitatea Federației din punct de vedere administrativ, în scopul aplicării hotărârilor Adunării Generale, ale Comitetului Executiv și Biroului Executiv, a prevederilor, programelor și planurilor de activitate aprobate de către acestea, fiind ordonatorul principal de credite.

(6) Răspunde, împreună cu Antrenorul Federal de realizarea programului de control la loturile naționale și secțiile afiliate.

(7) Aprobă toate referatele de necesitate și decontarea cheltuielilor.

(8) Asigură aplicarea și respectarea legislației în vigoare, a Statutului și reglementărilor Federației Române de Gimnastică Ritmică în vigoare, a normelor și reglementărilor Ministerului Tineretului și Sportului.

(9) Răspunde în fața Comitetului Executiv și a Adunării Generale, a Președintelui, de derularea în condițiile specificate de legislație a activității financiare.

(10) Prin mandat al Președintelui, poate încheia acte juridice în numele și pe seama Federației Române de Gimnastică Ritmică, potrivit competențelor acordate de prezentul Statut și Regulamentul de organizare și funcționare al Federației.

(11) Stabilește, împreună cu Președintele, data și ordinea de zi a ședințelor Comitetului Executiv, pregătește materialele care se prezintă în ședință.

(12) Asigură execuția prevederilor calendarului intern și internațional, a acțiunilor de pregătire a loturilor naționale, împreună cu Directorul Tehnic și a bugetului de venituri și cheltuieli, conform hotărârilor Comitetului Executiv.

(13) Elaborează și propune Comitetului Executiv programele de activitate, rapoartele periodice.

(14) Răspunde și administrează întreaga gestiune a Federației, asigurând echipamentul și materialele necesare loturilor și activității Federației.

(15) Supune aprobării Biroului Executiv angajarea de cheltuieli pentru acțiuni neprevăzute, în limita normelor legale.

(16) Semnează documentele Federației pentru care este mandatat, primește, semnează și repartizează corespondența internă.

(17) Poate angaja asociațiile și fundațiile care au ca obiect de activitate sprijinirea gimnasticii ritmice din România, pentru a colecta, prin activitatea de sponsorizare, publicitate, mecenat și și alte mijloace permise de lege, sumele și materialele necesare desfășurării activității.

(18)  Supune aprobării Comitetului Executiv contracte de parteneriat cu terțe persoane, în vederea realizării unor competiții, spectacole sau desfășurării diferitelor activități  de gimnastică ritmică.

(19) Propune spre aprobare Comitetului Executiv componența comisiilor și colegiilor Federației și regulamentele de organizare și funcționare ale acestora.

(20) Aprobă deplasările în țară ale activului salariat al Federației și ale membrilor comitetului.

(21) Organizează, coordonează și răspunde de activitatea comitetelor și comisiilor Federației, pregătește, împreună cu acestea și supune aprobării Comitetului Executiv propuneri privind programe de activitate, calendar, buget, propunerile privind premierea sportivilor, antrenorilor și a altor tehnicieni pentru performanțe deosebite, indemnizații, recompense, sancțiuni, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

 

VICEPREȘEDINTELE

 

Art.62– (1) Vicepreședintele coordonează activitatea unor compartimente și îndeplinește sarcini speciale atribuite de Comitetul Executiv. Acesta poate înlocui și prelua anumite atribuții ale Președintelui în caz de indisponibilitate sau absența lui, dar numai cu mandat scris din partea acestuia.

(2) Atribuțiile Vicepreședintelui sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Federației.

 

ANTRENORUL FEDERAL

 

ART.63– (1) Antrenorul Federal este cadrul tehnic cu înaltă calificare și care răspunde, în principal, de elaborarea sistemului de norme, cerințe, baremuritehnice și metode specifice gimnasticii ritmice, urmărind aplicarea lor în secții, la nivelul loturilor naționale și în centrele olimpice.

(2) Antrenorul Federal este desemnat din oficiu Președintele Colegiului de Antrenori.

(3) Este numit prin decizia Președintelui, cu aprobarea Comitetului Executiv.

(4) Antrenorul Federal este coordonatorul programului pentru disciplina gimnastică ritmică și are următoarele atribuții:

 1. a) stabilește orientarea, conținutul și metodica procesului de antrenament în raport cu particularitățile de vârstă, de pregătire etc.;
 2. b) întocmește, împreună cu antrenorii loturilor, planurile de pregătire ale loturilor naționale de seniori și juniori și își exercită controlul asupra procesului de instruire, atât la nivelul acestora, cât și la nivelul secțiilor naționale;
 3. c) asigură selecționarea sportivilor la loturile naționale și olimpice, precum și a centrelor naționale de pregătire a juniorilor și a colectivelor acestora și le propune Comitetului Executiv;
 4. d) controlează și îndrumă pregătirea sportivilor din loturile naționale olimpice și din secțiile de performanță;
 5. e) analizează și supune Comitetului Executiv informări și analize privind modul de desfășurare a Campionatelor Naționale, precum și comportarea echipelor naționale sau de club, la întâlnirile internaționale;
 6. f) exercită controlul asupra muncii antrenorilor și organizează, împreună cu Colegiul de Antrenori, consfătuiri și cursuri de perfecționare a acestora;
 7. g) participă la elaborarea calendarului intern, a regulamentelor Campionatelor Naționale, a normelor și baremurilor de clasificare sportivă, a planurilor de dezvoltare privind gimnastica ritmică;
 8. h) colaborează împreună cu Colegiul de Arbitri la îndrumarea, organizarea și controlul activității de arbitraj.

 

CENZORUL/COMISIA DE CENZORI

 

            ART.64  – (1) Controlul financiar intern al FRGR este asigurat de un cenzor ales de Adunarea Generală, persoană fizică sau juridică autorizată în condițiile legii.

(2) Daca FRGR va avea pe parcursul existentei sale un număr mai mare de 100 de membri, controlul financiar va fi asigurat de o comisie de cenzori, formată de 3 persoane alese de Adunarea Generală. Cel puțin unul dintre membrii comisiei de cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.

ART.65– (1) Persoanele fizice care candidează la funcția de cenzor trebuie să aibă studii superioare economice și să nu aibă fapte înscrise în fișa de cazier judiciar care să aibă legătura cu exercitarea acestei funcții.

(2) Nu pot avea calitatea de cenzori membri ai Comitetului Executiv.

(3) Cenzorul, respectiv Comisia de Cenzori, este subordonată Adunării Generale. Între ședințele Adunării Generale, cenzorul se supune hotărârilor acesteia.

ART.66– În realizarea competenței sale, cenzorul/Comisia de Cenzori are următoarele atribuții:

 1. a) la începutul exercițiului financiar, verifică realitatea și legalitatea fundamentării prevederilor din proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, informând despre aceasta Comitetul Executiv;
 2. b) controlează valorile patrimoniale potrivit inventarelor și realitatea datelor din acestea, din evidența contabilă și din bilanț;
 3. c) verifică, împreună cu consultantul juridic al Federației, atunci când este cazul, caracterul statutar al hotărârilor organelor de conducere executive ale Federației;
 4. d) îndeplinește orice atribuții cu privire la controlul disciplinei economico-financiare a Federației și cu privire la apărarea intereselor ei economice;
 5. e) cenzorul sau Comisia de Cenzori va putea să-și exercite oricând atribuțiile, cel puținsemestrial;
 6. f) cenzorii consemnează constatările rezultate din verificări și analize într-un registru special, sub formă de procese-verbale sau note, împreună cu concluziile și recomandările lor;
 7. g) în caz de constatări și concluzii divergente, membrii Comisiei de cenzori, dacă aceasta este constituită, vor întocmi rapoarte separate, care vor fi prezentate Adunării Generale. Cenzorul sau, după caz, Comisia de Cenzori, întocmește rapoarte despre activitatea și constatările lor, pe care le prezintă Adunării Generale, cu propuneri și recomandări.

 

COMISIILE ȘI COLEGIILE PERMANENTE ALE FEDERAȚIEI

 

            ART.67 (1) În cadrul federației funcționează colegii și comisii de specialitate care își conduc activitatea după regulamente de organizare și funcționare proprii, aprobate de Comitetul Executiv.

            A.Colegiul de Antrenori

            (1) Președintele Colegiului de Antrenori este desemnat din oficiu Antrenorul Federal;

            (2) Colegiul de Antrenori este desemnat de Comitetul Executiv fiind alcătuit din 7 persoane și are următoarele atribuții:

 1. a) stabilește ședințe trimestriale, data și locul desfășurării lor, informând Comitetul Executiv;
 2. b) stabilește orientarea și metodica procesului de antrenament, în raport cu particularitățile de vârstă, nivel de pregătire etc.;
 3. c) analizează și supune Comitetului Executiv informări și analize privind modul de desfășurare al Campionatelor Naționale, precum și comportarea echipelor naționale și de club în întâlnirile internaționale;
 4. d) organizează cursurile de pregătire și perfecționare a cadrelor de specialitate;
 5. e) elaborează conținutul programei de clasificare, ale baremului de clasificare și a programului tehnic al competițiilor interne și stabilește calendarul competițional intern.

 

 1. Colegiul de Arbitri îndrumă activitatea arbitrilor federali.

El este alcătuit din președinte și 3-5 membri, numiți de Comitetul Executiv și are următoarele atribuții:

 1. a) se întrunește semestrial sau ori de câte ori este necesar;
 2. b) elaborează Regulamentul de arbitraj și adaptează Codul de punctaj în concordanță cu Regulamentul Tehnic și Codul de punctaj al FIG;
 3. c) urmărește punerea în practică a Codului de punctaj;
 4. d) organizează evidența arbitrilor din întreaga țară;
 5. e) organizează cursuri de arbitri și consfătuiri și elaborează tematici pentru acestea;
 6. f) stabilește și aprobă clasificarea arbitrilor pe plan național;
 7. g) propune Comitetului Executiv promovarea, retrogradarea sau radierea arbitrilor;
 8. h) face propuneri pentru arbitri care vor participa la concursurile organizate de Federație.

 

 1. Comisia de Disciplina

(1) Comisia de disciplina este organismul specializat al Comitetului Executiv care acționează permanent, prin acțiuni educative, pentru prevenirea abaterilor, a atitudinilor necivilizate, în scopul asigurării unor condiții de desfășurare a activității într-o atmosfera de sportivitate și respect între sportivi antrenori, arbitri, oficiali si publicul spectator.

(2) Comisia de disciplina soluționează în primă instanța toate abaterile prevăzute în Regulamentul de disciplină și Statutul FRGR.

(3) În funcție de natura abaterilor, Comisia de disciplina colaborează cu reprezentanții comisiilor și colegiilor pentru soluționarea în primă instanță a abaterilor săvârșite de unele persoane (sportivi, antrenori, arbitri, etc) care intră în sfera lor de activitate.

(4) Comisia de disciplină este formată din 3 persoane, un președinte și doi membri, toți desemnați de Comitetul Executiv.

(5) Atribuțiile, competențele și modul de funcționare al Comisiei de Disciplină sunt stabilite prin Regulamentul propriu al comisiei

           

 1. Comisia de Apel

(1) Comisia de Apel din F.R. Gimnastică Ritmică se compune dintr-un președinte ales de Adunarea Generală, conform prevederilor prezentului Statut, și 2(doi) membri propuși de președintele ales și validați de Comitetul Executiv.

(2) Atribuțiile, competențele și modul de funcționare a Comisiei de Apel sunt stabilite prin  Regulamentul propriu al comisei.

           

 1. Comisia Antidoping

(1) Comisia Antidoping din F.R. Gimnastică Ritmică se compune din 3 persoane, un președinte și doi membri, toți desemnați de Comitetul Executiv.

(2) Atribuțiile și competentele Comisiei Antidoping sunt stabilite prin Regulamentul Comisiei și decurg din respectarea și aplicarea principiilor prevăzute în Convenția împotriva dopajului adoptată în cadrul Consiliului Europei la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr.171/1998, Convenția internațională împotriva dopajului în sport adoptată în cadrul Conferinței Generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură la Paris la 19 octombrie 2005, aprobată prin Legea nr.367/2006, precum și din respectarea prevederilor Legii nr.227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport-republicată.

 

            F.În funcție de necesități, Comitetul Executiv poate constitui și alte comisii și colegii ale Federației.

 

CAPITOLUL XII

ASOCIAŢIILE JUDEŢENE DE GIMNASTICĂ RITMICĂ ȘI A     MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

ART.68– (1) Asociațiile județene de gimnastică ritmică și cea a municipiului Bucureşti sunt persoane juridice de drept privat, cu caracter nepatrimonial, având drept scop organizarea activității de gimnastică ritmică.

(2) Asociațiile județene sunt constituite din secțiile asociațiilor și cluburilor sportive cuprinse în sistemul competițional județean de gimnastică ritmică, afiliate și recunoscute de către acestea.

(3) La nivelul fiecărui județ, respectiv municipiul Bucureşti, unde sunt cel puțin 3 structuri sportive, se poate constitui o singură asociație județeană de gimnastică ritmică.

(4) Procedura de constituire, Statutul, actul constitutiv, obținerea personalității juridice și a identității sportive se fac potrivit prevederilor Ordonanței nr.26/2000, Legii nr.69/2000 și H.G. nr.884/2001.

(5) Asociațiile județene și ale municipiului Bucureşti se pot afilia la Federația Română de Gimnastică Ritmică.

(6) Obiectivele, drepturile și îndatoririle asociațiilor județene și a municipiului Bucureşti decurg din Statutul și Regulamentele Federației Române de Gimnastică Ritmică corespunzătoare, precum și din puterea delegată de aceasta.

ART.69– (1) Scopul asociațiilor județene și a municipiului Bucureşti este de a coordona, organiza, promova și extinde practicarea gimnasticii ritmice la nivel județean și, respectiv, al municipiului Bucureşti, în conformitate cu strategiile și reglementările elaborate de Federația Română de Gimnastică Ritmică.

(2) În atingerea scopului, asociațiile județene și a municipiului Bucureşti au următoarele atribuții:

 1. a) acționează pentru respectarea Statutului și Regulamentelor Federației Române de Gimnastică Ritmică, pentru îndeplinirea strategiei elaborate de către Federație, precum și a planurilor și programelor proprii de organizare a activității la nivel local;
 2. b) sprijină inițiativele de formare de noi secții de gimnastică ritmică, de organizare a unor activități și competiții locale, în mod deosebit pentru copii și juniori, prin acțiuni de selecție;
 3. c) asigură îndrumarea și controlul la nivel local, urmărește și contribuie la aplicarea în practică a normelor tehnico-metodice privind selecția și pregătirea sportivă;
 4. d) contribuie la buna organizare a competițiilor din calendarul sportiv intern și internațional desfășurate pe raza lor de activitate;
 5. e) urmărește și sprijină pregătirea sportivelor de perspectivă, precum și promovarea lor la nivelul loturilor naționale;
 6. f) acționează pentru prevenirea și combaterea violenței, pentru promovarea spiritului de fair-play, precum și pentru combaterea folosirii de substanțe interzise și a metodelor neregulamentare de influențare a rezultatelor sportive;
 7. g) acționează cu factorii responsabili pentru întreținerea și modernizarea bazei materiale proprii, precum și pentru atragerea unor sponsori, în scopul creșterii surselor de venituri;
 8. h) aprobă afilierea structurilor sportive cu secții de gimnastică ritmică și legitimarea sportivilor din teritoriu la asociațiile județene/municipale;
 9. i) desfășoară acțiuni de informare și promovare a gimnasticii ritmice prin mijloace mass-media;
 10. j) prezintă anual Federației Române de Gimnastică Ritmică un raport de activitate privind activitatea desfășurată;
 11. k) asociațiile județene și a municipiului Bucureşti pot îndeplini și alte atribuții specifice ce decurg din actele normative în vigoare sau puterea delegată de Federație;
 12. l) poate încheia contracte cu Federația Română de Gimnastică Ritmică, privind organizarea unor competiții interne și internaționale din calendarul Federației.

(3) Asociațiile județene de gimnastică ritmică și cea a municipiului Bucureşti reprezintă și apără interesele Federației Române de Gimnastică Ritmică și ale membrilor săi în relațiile cu instituții și autorități ale administrației publice locale, cu alte persoane juridice sau, după caz, fizice, române și străine.

(4) Membrii asociațiilor județene de gimnastică ritmică și a municipiului  Bucureşti pot fi structuri sportive cu sau fără personalitate juridică.

(5) Drepturile și obligațiile membrilor asociațiilor județene sunt cele prevăzute în statutele proprii, cu respectarea prevederilor Statutului și Regulamentelor Federației Române de  Gimnastică Ritmică și cu dispozițiile în vigoare.

ART.70 –Procedurile de dizolvare si lichidare ale asociațiilor județene și ale municipiului Bucuresti sunt menționate în statutele proprii și vor fi în acord cu prevederile Statutului Federației Române de Gimnastică Ritmică și cu dispozițiile legale in vigoare.

 

 

 

 

CAPITOLUL XIII

SPORTIVI, ANTRENORI, INSTRUCTORI ȘI ARBITRI

 

ART.71– (1) Apartenența gimnastelor la cluburile sportive afiliate la Federație este confirmată pe baza carnetului de legitimare. Acestea au statut de sportiv amator. Participarea lor la competiții se realizează conform cerințelor cuprinse în regulamentele de concurs elaborate de Federație.

(2) Gimnastele au următoarele obligații, pe perioada în care se află în pregătire sau participă la competiții în numele federației:

 1. a) să nu folosească substanțe dopante sau medicamente care pot fi considerate doping;
 2. b) să nu participe la competiții în străinătate fără aprobarea Federației;
 3. c) să nu poarte reclame pe echipament, să nu permită folosirea fotografiilor și numelui lor în scopuri publicitare și să nu semneze contracte fără acordul Federației ori, după caz, a clubului sportiv unde este legitimat;
 4. d) de a purta însemnele celor cu care Federația are contract;

            (3) Antrenorul de gimnastică ritmică este persoana atestată în aceasta ramură de sport pe baza diplomei de licență, a diplomei de absolvire sau a certificatului de absolvire, după caz, recunoscute în condițiile legii. Activitatea antrenorilor de gimnastică ritmică este reglementată de Statutul antrenorilor, de prezentul statut și de regulamentele federației. Ocupația de antrenor de gimnastică ritmică se atestă cu carnetul de antrenor, perioada de activitate fiind certificată prin viza Federației Române de Gimnastică Ritmică.

(4) Arbitrii de gimnastică ritmică pot participa la competiții interne în urma convocării făcute de Colegiul de Arbitri, iar la competițiile internaționale, numai cu aprobarea Federației, în conformitate cu regulamentul acestui colegiu.

 

 

CAPITOLUL XIV

COMPETIŢII

 

ART.72– (1) Federația Română de Gimnastică Ritmică este singurul organ în măsură să decidă în legătură cu organizarea competițiilor naționale de gimnastică ritmică la care participă membrii afiliați.

(2) Comitetul Executiv adoptă regulamentele care stabilesc condițiile de participare și de organizare a competițiilor naționale.

(3) Membrii afiliați se angajează, prin înscrierea la competiții, să respecte regulamentele acestora, precum și alte decizii ale organelor competente ale Federației Române de Gimnastică Ritmică.

ART.73– (1) Competițiile internaționale de gimnastică ritmică care se desfășoară pe teritoriul României și nu sunt organizate de Federația Română de Gimnastică Ritmică trebuie autorizate de către acestea.

(2) Federația Română de Gimnastică Ritmică este singura îndreptățită să aprobe înscrierea și participarea echipelor reprezentative ale României și a echipelor de club, la competiții internaționale oficiale de gimnastică ritmică.

(3) Federația Română de Gimnastică Ritmică are competența exclusivă de a organiza Campionatele internaționale ale României sau concursuri ale echipelor reprezentative ale României cu echipe similare ale altor federații naționale afiliate la FIG/EG sau să mandateze în condițiile legii alte structuri sportive.

CAPITOLUL XV

STATUTUL DISCIPLINAR, RECOMPENSE ȘI SANCŢIUNI

 

ART.74– Încălcările Statutului și Regulamentului de Organizare si Funcționare al Federației Române de Gimnastică Ritmică, normele Ministerului Tineretului și Sportului, ca și legile în vigoare, săvârșite de către toate persoanele implicate în activitatea de gimnastică ritmică (sportivi, antrenori, arbitri, cadre tehnice, secțiile de gimnastică ritmică etc.), litigiile de orice natură se vor rezolva de către forurile competente ale Federației.

ART.75– Printre faptele care pot constitui abateri de la normele Federației Române de Gimnastică Ritmică se numără, dar fără a se limita:

 1. a) grave prejudicii aduse Federației Române de Gimnastică Ritmică;
 2. b) cuvinte, gesturi și acte de insolență la adresa Federației sau a autorităților care conduc Federația;
 3. c) neplata taxelor, cotizațiilor sau a altor obligații financiare datorate Federației;
 4. d) neonorarea obligațiilor contractuale avute cu Federația, a sportivilor, secțiilor, cluburilor sau a oricăror persoane fizice sau juridice;
 5. e) violarea articolului 35.3 din Statutul Federației Internaționale de Gimnastică privind situația sportivilor și arbitrilor care activează în străinătate;
 6. f) refuzul de a îndeplini sarcinile date de către persoane pe care Federația le-a desemnat oficial să o reprezinte;
 7. g) manifestări de agresivitate;
 8. h) acte de hărțuire (sexuală sau de orice natură);
 9. i) acte de corupție, minciună sau alte mijloace care pot submina imparțialitatea sistemului de arbitraj sau încercarea de a influența cu părtinire de orice natură a Federației;
 10. j) refuzul parțial sau integral de a îndeplini sarcinile pe care o persoană le are în cadrul Federației sau însărcinările date de Federație, cu excepția salariaților care sunt supuși legislației muncii;
 11. k) demonstrații zgomotoase, prelungite, violente, manifestate în diferite incinte unde se desfășoară competiții de gimnastică ritmică, cu ocazia diferitelor reuniuni organizate de Federație sau în incintele unde își au sediul organele de conducere;
 12. l) acte care vizează împiedicarea desfășurării în bune condiții a diferitelor manifestări ale Federației;
 13. m) declarații sau publicații calomnioase, defăimătoare și nefondate împotriva Federației Române de Gimnastică Ritmică sau a altor persoane care reprezintă Federația.
 14. n) nerespectarea legislației antidoping de către structurile sportive afiliate și/sau membrii acestora

ART.76(1) Abaterile membrilor Federației Române de Gimnastică Ritmică, ale persoanelor oficiale și ale celorlalți factori cu atribuții în acest domeniu, de la Statutul, regulamentele și normele federației, vor fi analizate, judecate și sancționate în conformitate cu prevederile Regulamentului Disciplinar întocmit de Comisia de Disciplină și aprobat de Comitetul Executiv.

            (2) Competența soluționării abaterilor disciplinare revine:

2.1. În prima instanță Comisiei de Disciplină a FRGR;

2.2. Comisiei de Apel pentru apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate în prima instanță de Comisia de Disciplina a FRGR

2.3. Comisiei Naționale de Disciplină Sportivă sau instanței de judecată pentru recursurile formulate împotriva hotărârilor definitive pronunțate de Comisia de Apel, în condițiile și cu respectarea dispozițiilor  Legii nr.551/2004.

            (3) Sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate membrilor federației, oficialilor și sportivilor sunt următoarele:

3.1.pentru structurile sportive afiliate :

3.1.1 avertismentul scris;

3.1.2 amendă;

3.1.3 suspendarea temporară din activitatea competiționala internă și/sau internațională;

3.1.5 excluderea (pierderea calității de membru) în condițiile stabilite la art.39.

3.2.pentru sportivi, antrenori, oficiali ai federației:

3.2.1 avertismentul scris;

3.2.2 amendă;

3.2.3 suspendarea temporară din activitatea competițională internă și/sau internațională;

3.2.4 excluderea definitivă din activitatea sportivă.

            (4) Faptele pentru care se aplica sancțiuni membrilor federației, sportivilor, antrenorilor, precum și persoanelor oficiale implicate în activitatea de gimnastică ritmică, tipurile de sancțiuni și procedurile de soluționare a abaterilor disciplinare sunt cele prevăzute în Regulamentul Disciplinar al Federației Române de Gimnastică Ritmică.

            ART.77– (1) Recompensele sunt acordate de către Federația Română de Gimnastică Ritmică pentru rezultate deosebite în competițiile interne și internaționale, precum și pentru contribuțiile aduse de diverse persoane la dezvoltarea gimnasticii ritmice.

            (2) Federația poate acorda următoarele recompense:

 1. a) titlu de membru de onoare al Federației;
 2. b) titlul de Președinte, Vicepreședinte și membru de onoare al Federației;
 3. c) prime și premii în bani, materiale și echipament sportiv;
 4. d) diplome de onoare;
 5. e) titluri și distincții acordate conform legii.

 

CAPITOLUL XVI

LITIGII

 

ART.78– (1) Membrii afiliați ai federației, oficialii, sportivii, tehnicienii sunt obligați să soluționeze orice litigiu născut din nerespectarea Statutului și regulamentelor F.R. Gimnastică Ritmică, apelând mai întâi la organele jurisdicționale sportive, înainte de a se adresa instanțelor de drept comun.

(2) Toate celelalte litigii care, eventual, s-ar ivi în timpul funcționării sau lichidării, se vor judeca potrivit dreptului comun, în toate instanțele competente.

(3) Federația Română de Gimnastică Ritmică își rezervă dreptul de a supune Tribunalului de Arbitraj al Sportului (Lausanne – Elveția) litigiile apărute, urmare a derulării activității sportive specifice și a activităților conexe acestora.

 

CAPITOLUL XVII

PREVENIREA, CONTROLUL ȘI REPRIMAREA FOLOSIRII

SUBSTANŢELOR INTERZISE – CONTROLUL ANTIDOPING

 

ART.79– (1) În condițiile Legii nr.171 din octombrie 1998, pentru ratificarea Convenției împotriva dopajului, a prevederilor Statutului Federației Române de Gimnastică Ritmică, a Ordinului Ministerului Tineretului și Sportului nr.329 din 6 iulie 2001 precum și a Legii nr. 227/2006 cu actualizările respective, constituie încălcări ale reglementărilor anti-doping următoarele fapte:

 1. a) prezența unei substanțe interzise sau a metaboliților acesteia ori a markerelor ei în proba biologică provenită de la un sportiv;
 2. utilizarea sau tentativa de a utiliza o substanță interzisă sau o metodă interzisă;
 3. refuzul sau neprezentarea nejustificată pentru prelevarea de probe după primirea invitației la controlul anti-doping, în conformitate cu reglementările anti-doping sau evitarea în orice mod a prelevării probelor;
 4. încălcarea de 3 ori, într-o perioadă de 18 luni, a reglementărilor în vigoare referitoare la disponibilitatea sportivului pentru testarea doping în afara competiției, inclusiv nerespectarea de către sportiv a obligației de a furniza informații privind localizarea sa, precum și a reglementărilor privind testele neefectuate conform Standardului internaționale pentru testare al Agenției Mondiale Anti-doping, inclusiv orice combinație de 3 asemenea încălcări într-o perioadă de 18 luni;
 5. falsificarea sau tentativa de a falsifica orice parte a controlului anti-doping;
 6. deținerea de substanțe și/sau de metode interzise;
 7. traficarea sau tentativa de traficare a oricăror substanțe și/sau metode interzise;
 8. administrarea sau tentativa de a administra o substanță interzisă oricărui sportiv sau utilizarea de metode interzise asupra oricărui sportiv ori asistarea, instigareasau orice formă de complicitate referitoare la orice încălcare a faptelor prevăzute la lit. a)-g).

(2) Sportivii sunt obligați să se supună controlului antidoping:

 1. a) în timpul competițiilor;
 2. b) în timpul antrenamentelor;
 3. c) la expirarea perioadei de suspendare, consecința unei sancțiuni de dopaj;
 4. d) în afara competițiilor.

(3) Antrenorii, medicii, cadrele medicale, conducătorii structurilor sportive și celelalte persoane din anturajul sportivelor își vor da concursul pentru aplicarea procedurilor regulamentare.

(4) Comitetul Executiv va aplica măsuri privind controlul antidoping în conformitate cu reglementările în vigoare.

 

CAPITOLUL XVIII

PROMOVAREA TOLERANŢEI ȘI SPIRITULUI DE FAIR-PLAY

 

ART.80– (1) Comitetul Executiv va promova toleranța și spiritul de fair-play prin:

 1. a) diminuarea și eliminarea din cadrul activității de gimnastică ritmică a oricăror manifestări de intoleranță, violență sau rasism și promovarea spiritului de respect reciproc și sportivitate, atât în antrenament, cât și în competiții;
 2. b) formarea și modelarea atitudinilor și conduitelor tuturor iubitorilor și practicanților gimnasticii, indiferent de culoare, sex, apartenență politică sau religie, prin fair-play și toleranță în sport.

(2) Comitetul Executiv va aplica în activitatea sa măsurile prevăzute în Programul Național privind promovarea toleranței prin sport.

 

 

CAPITOLUL XIX

DIZOLVARE

 

ART.81– Dizolvarea Federației Române de Gimnastică Ritmică poate interveni în condițiile prevăzute în Ordonanța Guvernului nr.26 din 30.01.2000, art.54, 55, 56, 57, 58 și 59.

ART.82– (1) În cazul dizolvării Federației Române de Gimnastică Ritmică, bunurile rămase după lichidare nu pot fi transmise către persoane fizice.

(2) Procedura de transmitere a bunurilor va ține cont de art.60 din Ordonanța  Guvernului nr.26/2000, cu următoarele completări:

– în cazul în care Federația Română de Gimnastică Ritmică s-a dizolvat de drept, prin hotărârea Adunării Generale sau în condițiile art.56, pct.(1), d) și e) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000, destinația bunurilor va fi hotărâtă potrivit dispozițiilor art.28, pct.(5) din Legea nr.69/2000 de către Ministerul Tineretului și Sportului și va fi îndreptată spre o asociație cu scop similar.

(3) Lichidarea, în cazul dizolvării Federației Române de Gimnastică Ritmică se face conform Ordonanței Guvernului nr.26/2000, în baza articolelor 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71 și 72.

 

 

CAPITOLUL XX

DISPOZIŢII FINALE

 

ART.83– (1) Comitetul Executiv decide în toate cazurile neprevăzute în prezentul Statut, corespunzător dispozițiilor în materie ale FIG și UEG.

(2) Deciziile de natură legislativă nu devin operante decât după ce au fost aprobate de către Adunarea Generală.

ART.84Prezentul Statut reprezintă forma actualizata cu toate modificările la zi, astfel cum au fost aprobate în Adunarea Generală Ordinară din data de 02.03.2020 și înlocuiește orice altă formă de Statut aprobată sau modificată anterior.

ART.85– Însemnele Federației sunt prezentate în modelul de mai jos.

 

 

ART.86 (1) Prevederile prezentului Statut se completează cu prevederile Statutelor și Regulamentelor organismelor internaționale la care federația este afiliată, precum și cu actele normative în vigoare cu caracter specific și/sau cu relevanță în sport.

(2) În cazul unui conflict între legile în vigoare și cele ale prezentului Statut, primează dispoziția legală.

 

            Prezentul act conține o anexă cu emblema F.R.G.R., a fost tehnoredactat și autentificat de notarul public Ianachevici Andra Mihaela din cadrul  Societății Profesionale Notariale „Durnescu și Asociații”, într-un singur exemplar original și 6 (șase) duplicate, având aceeași forță probantă ca originalul, din care 5 (cinci) duplicate s-au  înmânat părții și un duplicat s-a depus la arhiva societății notariale împreună cu exemplarul original.

 

 

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE GIMNASTICĂ RITMICĂ

Prin împuternicit – Secretar General

APOLZAN MIRCEA-DUMITRU