Federația Română de Gimnastică Ritmică

Romanian Rhythmic Gymnastics Federation

 INVITATIE DE PARTICIPARE

În vederea desfășurării în bune condiții a evenimentelor ”Campionatele Mondiale de Gimnastică Ritmică pentru Junioare”, ediția 2023, Cluj-Napoca, 03-10.07.2023 și a competiției internaționale ”FIG World Challenge Cup” 2023, 12-17.07.2023, Federatia Romana de Gimnastica Ritmica organizeaza procedura proprie in vederea achizitionarii “Serviciilor hoteliere si de restaurant”

Procedura simplificata proprie pe 2 loturi

 • LOT 1: Servicii de cazare in regim all inclusiv in unitati hoteliere de 3*, 4* si 5*:

Nr. crt.

Perioada

Camere single

Camere duble twin

Apartamente

Numar mediu estimat nopti/zile/pers

1

Perioada 30.06 – 11.07.2023

240

290

27

8

2

Perioada 11 – 17.07.2023

pe

50

150

17

8

Valori maxim estimate cu TVA si alte taxe:

 • Pret maxim cazare cu mic dejun inclus:
 • 3* – camera single – 300 lei; camera dubla – 320
 • 4* – camera single – 385 lei; camera dubla – 460 lei; apartament – 635 lei
 • 5* – camera single – 715 lei; camera dubla – 805 lei; apartament- 1.300 lei
 • Pret maxim masa:
 • Suma estimata a fi alocata pentru mesele de pranz si cina in unitatile de cazare de 3* si 4* – maxim 200 lei/pers/zi, inclusiv TVA. (100 de lei / masa de pranz/cina tip bufet suedez)
 • Suma estimata a fi alocata pentru mesele de pranz si cina in unitatile de cazare de 5* – max 360 lei/pers/zi, inclusiv TVA. (180 de lei / masa de pranz/cina tip bufet suedez)

 

 • FRGR va organiza masa festiva la o data comunicata ulterior printr-o comanda ferma.

Conditii minime masa festiva (cina festiva) cu open bar si servire la masa:

 1. Numarul cel mai mare de peroane cazate
 2. Capacitate de minim 950 de persoane
 3. Pretul maxim: pret cina + maxim 60 de lei (open bar si servire la masa)

 

 • LOT 2 servicii de restaurant / masa (pranz si cina) in proximitatea BTArena” Cluj-Napoca (nu mai departe de 500 de metri):

Nr. crt.

Perioada

Nr max estimat persoane

Pret maxim pranz

Pret maxim cina

Numar maxim estimat /zile

1

Perioada 02.07 – 11.07.2023

100

50 lei

35 lei

6

2

Perioada 12 – 17.07.2023

pe

100

50 lei

35 lei

6

 1. Denumirea serviciilor : cod CPV principal: 55000000-0 – Servicii hoteliere, de restaurant si de vanzare cu amanuntul.
 2. Procedura se va finaliza prin incheierea unor acorduri cadru valabile pana la 31.08.2023 cu toti operatori care vor depune oferte conforme/admisibile.

In cadrul fiecarui acordurilor cadru se vor stabili tarifele de masa/cazare maxime ce pot fi facturate pe toata durata de valabilitate a acordului cadru, la competitiile internationale mentionate mai sus.

Inaintea fiecarei competitii cu minim 10 de zile se va intocmi cate un contract subsecvent, in cadrul caruia se vor stabili cantitatile necesare estimate cat mai corect/exact.

In cadrul acordului-cadru se vor prevedea, pentru contractele subsecvente care urmează să fie atribuite, elementele/condiţiile considerate esenţiale, care se referă la: 

 1. a) obligaţiile pe care operatorul economic şi le-a asumat prin propunerea tehnică prezentată în cursul procedurii de atribuire, în special în ceea ce priveşte descrierea serviciilor care urmează să fie prestate şi nivelul calitativ al acestora;
 2. b) preţul/tariful unitar sau preţurile/tarifele unitare, alte angajamente financiare sau comerciale, pe care operatorul economic le-a prevăzut în propunerea financiară;
 3. c) condiţii specifice, după caz;
 4. d) orice alte elemente/clauze pe care autoritatea contractantă le consideră necesare.
 5. Termenul limita de depunere a ofertei: marti, 12.06.2023, ora 12.00.
 6. Data deschiderii ofertelor: 12.06.2023, ora 13.00.
 7. Adresa la care se transmit ofertele: pe adresa de email achizitii@gmail.com pana la data limita, urmand ca dupa stabilirea ofertei castigatoare, la semnarea acordului cadru sa se predea si documentele in original/copie cf cu originalul.
 8. Toate documentele ce formeaza oferta vor fi semnate si stampilate in original, iar copiile dupa diferite documente vor fi stampilate si semnate ”conform cu originalul”.
 9. Limba in care trebuie redactate ofertele: limba romana.
 10. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 30 de zile, de la data limita de depunere a ofertei.
 11. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut/oferta, in conditiile respectarii cerintelor minime din caietul de sarcini.
 12. Oferta se va depune cantitatea maxima pe care operatorul economic o poate presta. Formularul de propunere financiara se va adapta in functie de cantitatea maxima pe care operatorul economic o poate oferta.
 13. In sustinerea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale se va depune certificatul de inregistrare de la Oficiul registrului Comertului, in copie “conform cu originalul”, din care sa reiasa tipul de activitate conform clasificarii CAEN.
 14. In sustinerea situatiei personale a ofertantului, se vor depune:
 • declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, art.165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa declaratia atasata prezentei documentatii;
 1. Declarație privind evitarea conflictului de interese în conformitate cu prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functii de conducere si decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Irina Deleanu – Presedinte, Mircea Dumitru Apolzan -Secretar General, Gabriela Barbu – Contabil sef, Alina Ionela Dumitrescu – Responsabil Achizitii Publice, Marinela Jipa – Referent de Specialitate, Violeta Mitica – Instructor Sportiv, Silviu Corin Radoi – Referent
 2. In sustinerea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale se vor depune:
  1. Certificat Constatator eliberat de Ministerul Justitiei – Oficiul National al Registrului Comertului sau echivalent, din care sa rezulte obiectul de activitate.
   Operatorul economic ofertant (participant în nume propriu, liderul asocierii si asociatii) ce depune oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, precum si obiectul de activitate. 
  2. Certificat clasificare pentru structurile de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publica si anexa acestuia, sau un alt document echivalent;
  3. Licenta/brevet de turism valabil la data prezentarii ofertei, dupa caz;
  4. Aviz/autorizatie sanitara aferenta spatiului servire a mesei si unitatii de cazare sau un al document echivalent, valabil la data prezentarii ofertei;
 1. Modul de prezentare a propunerii financiare: completarea formularului oferta financiara + centralizatorul de preturi. Propunerea financiară va fi semnată de persoanele împuternicite ale operatorului economic şi va avea un caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei. Oferta se va depune cantitatea maxima pe care operatorul economic o poate presta. Formularul de propunere financiara se va adapta in functie de cantitatea ofertata.
 2. Modul de prezentare a propunerii tehnice: detaliat, conform cerintelor din caietul de sarcini.

Propunerea tehnică va cuprinde descrierea detaliată a serviciilor ofertate, precum şi alte informaţii considerate semnificative, în vederea verificării corespondenţei propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini.

 1. Se vor completa toate formularele atasate prezentei invitatii de participare.
 2. Rezultatul procedurii urmeaza a fi comunicat in scris, in termen de max. 3 zile de la data semnarii raportului procedurii.

Persoana de contact: Alina Dumitrescu, tel. 0723.025.245, email adumitrescu.achizitii@gmail.com

CAIET DE SARCINI

procedura simplificata proprie in vederea achizitionarii “ Serviciilor hoteliere si de restaurant”

Preambul: Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea acordului cadru și constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii, pe baza cărora se înaintează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică și financiară.

 

OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIȚIE

 1. Autoritatea contractantă vizează achiziționarea serviciilor de cazare si masa pentru oficialii si sportivii participanti la actiunile mentionate in prezenta invitatie de participare.

CERINȚE PRIVIND CARACTERISTICILE SERVICIILOR (CERINȚE TEHNICE)

 1. Operatorii economici (ofertanții) vor asigura, cu operativitate, eficiență și în mod sustenabil din punct de vedere financiar, servicii de bună calitate, conform documentației de atribuire și conform nevoilor autorității contractante.
 2. Operatorul economic va elabora propunerea tehnica si financiara astfel incat aceasta sa respecte cerintele prevazute in Documentatia de atribuire pusa la dispozitie de autoritatea contractanta.

INFORMAȚII PRIVIND PROPUNERILE FINANCIARE, MODUL DE PREZENTARE A ACESTORA ȘI CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut/oferta, tinand cont de numarul de locuri ofertate. In principiu, se vor incheia acorduri cadru cu toti operatorii economici care depun oferta conforma, urmand ca ulterior, in functie de necesitate si numarul de participanti la actiuni sa se incheie contracte subsecvente cu operatorii economici in fucntie de disponibilitate si tarifele ofertate.

 1. Autoritatea contractantă va încheia acordurile cadru cu operatorii economici, ale caror oferte vor fi declarate castigatoare.
 2. Prin oferta financiara, operatorul economic își asuma:
 • Tariful de masa si tariful de cazare, conform modelului “oferta financiara”.
 • Tariful de masa va fi ofertat tinand cont de cerintele minime solicitate;
 • Operatorii economici care vor depune oferta vor face toate demersurile necesare astfel incat sa poata asigura un numar cat mai mare de locuri de cazare, astfel incat loturile participante sa poata fi grupate in functie de tara.
  1. Se va pune la dispozitia federatiei, pentru 1-2 zile/perioada (vor fi stabilite ulterior), o sala de conferinte/sedinte de aprox. 120 – 150 de locuri
  2. Se vor pune dispozitia federatiei, pentru 1-3 zile/perioada (vor fi stabilite ulterior), min 1 sala/birou spatios (aprox. 10 pers) necesar sedintelor tehnice.

 

Tarifele ofertate sunt ferme si  nu vor putea fi depasite in nicio situatie pe toata durata acordului cadru.

Tarifele vor fi exprimate in LEI si nu includ TVA si taxa locala/hoteliera

 

Conditii minime

Numarul de locuri de cazare este estimat, autoritatea contractanta rezervandu-si dreptul de a suplimenta / diminua cantitatea in functie de inscrierile finale la competitii. Cazarea se va face, de regula, in camere duble (twin) sau single, cu exceptia situatiilor in care exista alta solicitare.

Cazarea se va face in camere de hotel categoria 3, 4 si 5 stele in functie de necesarul obiectiv al  FRGR.

 • Camerele single, sa dispuna de pat matrimonial, baie proprie, tv, frigider, internet, aer conditionat;
 • Camerele duble-twin, baie proprie, tv, frigider, internet, aer conditionat,
 • Restaurantul sa fie in incinta hotelului si sa aiba o capacitate de a servi masa in decurs de 3 ore – pentru toate persoanele cazate.

Masa servita: tip bufet,  meniu gatit dietetic, fara grasimi, fara prajituri. La desert vor fi servite obligatoriu fructe diversificate. Meniurile vor fi stabilite ulterior, impreuna cu un oficial al federatiei. Mesele vor fi flexibile ca ore, fiind ajustate in functie de programul de concurs, care, din experienta noastra anterioara in organizarea competitiilor, de cele mai multe ori a fost modificat.  Informatiile vor fi comunicate in timp util.

Pentru situatia in care numarul de persoane este prea mic si nu se poate organiza bufet suedez, aceasta se va servi la farfurie. Se va preciza in functie de tipul servirii, tariful aferent fiecarei situatii, exemple de meniu, precum si numarul minim de persoane necesare pentru a se servi masa in regim de bufet.

 • In tariful de cazare va fi inclus si costul micului dejun

Exemple de meniu:

Mic dejun: Oua ochiuri, oua fierte, omleta simpla, omleta cu branza si legume, branza telemea, branza feta, masline, bacon, rosie, sunca presata, omleta, unt, gem/miere, ceai/cafea, iaurt cu fructe, salam uscat porc, salam uscat vita, salata legume asortata, salata de fructe, fructe.

Pranz: Supa de pui cu taietei de casa, ciorba de vita, ciorba de porc, Carne de porc la tava, Carne de vita la tava, carne de porc la gratar, carne de pui la gratar, carne de vita la gratar, cartofi la cuptor, orez cu legume, legume la gratar, salata asortata de legume, salata greceasca, fructe

Cina: Carne de porc la tava/gratar, carne de pui la gratar, carne de vita la gratar, peste, cascaval pane, cartofi la cuptor, orez cu legume, legume la gratar, salata asortata de legume, salata greceasca, fructe.

 

Conditii contractuale

Conditii de rezervare:

– Rezervarea se va face pe baza de comanda scrisa, in limita locurilor prevazute in contract subsecvent (conform ofertei depuse).

– In cazul in care beneficiarul va suplimenta comanda sa de rezervare, prestatorul va onora comanda de rezervare in limita locurilor de cazare disponibile, la tarifele stabilite in contract.

Orice alte servicii suplimentare solicitate de  beneficiar prestatorului, vor fi furnizate doar in baza unor comenzi ferme, acceptate de prestator, în care se vor detalia serviciile suplimentare solicitate, precum şi contravaloarea acestor servicii. Serviciile suplimentare solicitate de către Beneficiar şi prestate de către Prestator, astfel cum au fost menţionate în cuprinsul comenzilor acceptate de catre parti, vor fi facturate şi achitate separat, dupa receptia serviciilor.

Delegatiile sportive vor avea prioritate la cazare.

Federatia, in masura posibilitatilor, va comunica in timp util receptiei/persoana desemnata de operatorul economic, informatii despre persoanele ce urmeaza a fi cazate.

In functie de disponibilitate si de regulamentele competitiei respective, delegatiile de regula nu pot fi impartite in locatii diferite.

Situatia aproximativa a cazarilor (90%) poate fi furnizata cu maxim 10 zile inaintea evenimentului. Ulterior, pot aparea modificari +/-, in functie de modificarile transmise de catre federatiile participante.

Acestea vor fi comunicate operatorilor economici, astfel incat sa nu se produca situatii de no-show, de neocupare a spatiilor etc.

Beneficiarul se obliga:

– Să emită comenzi clare pentru acest eveniment si sa respecte termenii privind obligatiile  de plată.

– Să comunice în scris, orice modificare la comenzile deja confirmate.

– Cu acordul prealabil al reprezentatului hotelului, va stabili locul pentru a instala un punct INFO-DESK si a unui panou intr-un loc vizibil in zona receptiei.

– Va transmite persoana de legatura pentru a preintampina orice eveniment neplacut sau orice inconveniente legate de derularea prezentului contract sau cazarea/ masa participantilor.

– Va transmite cu maxim 5 – minim 2 zile cuantumul de meniuri pentru numarul corespunzator pe numar de persoane stabilit pentru fiecare zi (pranz si cina). Daca termenul de 2 zile nu este respectat, iar prestatorul nu poate anula fara costuri, beneficiarul va plati integral numarul de meniuri pe care prestatorul le va prepara.

– Să colaboreze cu unitatea hoteliera în vederea recuperării eventualelor pagube ori daune cauzate şi neachitate de participantii la eveniment pentru care a facut rezervarea. Unitatea de cazare are obligatia de a verifica camerele la check-out pentru constatarea eventualelor pagube si recuperarea acestor de la cei care le-au provocat inainte de plecarea lor.

Modalitati de plata:

Plata serviciilor prestate de prestator va fi facuta de beneficiar in contul prestatorului, in baza facturilor emise de Prestator.

Plata serviciilor se va face prin transfer bancar / ordin de plata

PENTRU FIECARE ACTIUNE SE VA INTOCMI CATE UN CONTRACT SUBSECVENT.

Atât sumele cât şi serviciile prestate/ consumate trebuie să fie acceptate de comun acord de către BENEFICIAR şi PRESTATOR.

Pentru nerespectarea scadenţelor expres prevazute si convenite PRESTATORUL poate să calculeze penalităţi în cuantumurile legale.

Camera de hotel este disponibilă pentru participantii la eveniment începând cu ora 12.00 şi eliberată de acesta la ora 12.00 în ziua plecării. Operatorul economic va tine cont de faptul ca, in functie de orarul de zbor cu care delegatiile calatoresc, vor exista situatii in care se va impune cazarea inainte de ora 12 si eliberarea  dupa ora de check-out.

CONDIŢII DE ANULARE A REZERVARII                   

Beneficiarul poate anula, fără penalizare, cu minim 5 zile inainte de data cazarii un numar de maxim 30% camere din numarul prevazut in contractul subsecvent.

FORMULARE

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ________________________________

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului/invitației de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea procedurii proprii, pentru incheierea acordului cadru de „Serviciilor hoteliere si de restaurant”, in localitatea Cluj – Napoca, pentru anul 2023, cu ocazia competitiilor internationale organizate de catre FR Gimnastica Ritmica

noi ____________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă  transmitem alăturat urmatoarele:

 1. Pachetul/plicul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, în original și într-un număr de ______copii:
 2. a) oferta;
 3. b) documentele care însoțesc oferta.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării ……………………….

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

…………………..

Numele  şi prenumele semnatarului

…………………..

Capacitate de semnătura

…………………..

Detalii despre ofertant

 

Numele ofertantului 

…………………..

Ţara de reşedinţă

…………………..

Adresa

…………………..

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

…………………..

Telefon / Fax

…………………..

Data

Email

…………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUTERNICIRE

 

 

 

Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul în ……………………………..(adresa operatorului economic),  înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr.…, CIF ………, atribut fiscal ………..,reprezentată prin………………………, în calitate de ……………………………….,

Imputernicim prin prezenta pe Dl/Dna………………….……, domiciliat în ……………………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP …………………………., eliberat de …………………………….., la data de …………, având funcţia de ………………………………………………, să ne reprezinte la procedura proprie, organizată de  Federatia Romana de Gimnastica Ritmica în scopul incheierii acordului cadru.

 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va aveau rmătoarele drepturi şi obligaţii:

 1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură;
 2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.
 3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.
 4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Înţeleg că în cazul in care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a Autorităţii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica.

 

Data completarii ……………………….

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

…………………..

Numele  şi prenumele semnatarului

…………………..

Capacitate de semnătura

…………………..

Detalii despre ofertant

 

Numele ofertantului 

…………………..

Ţara de reşedinţă

…………………..

Adresa

…………………..

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

…………………..

Telefon / Fax

…………………..

Data

…………………..

 

Notă: Împuternicirea va fi însoţita de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAR DE OFERTĂ (propunere financiara)

pentru atribuirea contractului

-se va completa pe fiecare lot in parte-

 

 

 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii……………………….., reprezentanti ai ofertantului _________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, să prestam servicii hoteliere si / sau de restaurant”, in localitatea Cluj – Napoca, pentru anul 2023, pentru suma de …………………….. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) lei, plătibilă conform conditiilor din contractul subsecvent/acordul cadru, la care se adaugă TVA în valoare de …………………. (suma în litere şi în cifre, precum si moneda ofertei) lei.

           

 1. 2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, prestam serviciile, in graficul de timp solicitat de autoritatea contractanta si conditiile stabilite prin propunerea tehnica

 

 1. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 30 zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ___________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

 

 1. Pana la incheierea si semnarea acordului-cadru aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

 

 1. Precizam ca:

|x| nu depunem oferta alternativa.               |_| depunem oferta alternativa.

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

…………………..

Numele  şi prenumele semnatarului

…………………..

Capacitate de semnătura

…………………..

Detalii despre ofertant

 

Numele ofertantului 

…………………..

Ţara de reşedinţă

…………………..

Adresa

…………………..

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

…………………..

Telefon / Fax

…………………..

Data

…………………..

 

 

 

 

 

 

 

Centralizator de preturi LOT 1

Servicii cazare si masa

Unitatea de cazare …………………………..

 

Nr. crt.

Perioada

Camere single

Camere duble twin

Apartamente

Numar mediu estimat nopti/zile/pers

1

Perioada 30.06 – 11.07.2023

240

290

27

8

2

Perioada 11 – 17.07.2023

pe

50

150

17

8

 

Categoria ……*

 

Denumire servicii

Numar camere/ pers

Tarif**

In lei / camera / pers

-fara TVA-

Numar estimat nopti/zile

Total

in lei

-fara TVA-

TVA %

Valoare TVA

Total

incl TVA

Perioada …………………………….

 

Cazare in camera single

 

…./ noapte

8

 

……..%

 

 

Cazare in camera dubla

 

…./ noapte

8

 

……..%

 

 

Cazare in apartament

 

…./ noapte

8

 

……..%

 

 

Masa servita (pranz)

 

/pers/zi

8

 

……..%

 

 

Masa servita (cina)

 

/pers/zi

8

 

……..%

 

 

Cina festiva

950

/pers

1

 

……..%

 

 

Sala sedinta tehnica – max 10 pers*

1 sala

/zi

3 zile

 

……..%

  

Sala conferinta 100  – 150 pers*

1 sala

/ zi

1 zi

 

……..%

  

Total

X

X

X

 

X

 

 

Mentiuni:

 • Formularul va fi adapt de catre fiecare ofertant in functie de disponibilitate / posibilitate de ofertare.
 • Masa se va servi in regim de bufet suedez. Pentru situatia in care numarul de persoane este prea mic si nu se poate organiza bufet suedez, aceasta se va servi la farfurie. Se va preciza in functie de tipul servirii, tariful aferent fiecarei situatii, exemple de meniu, precum si numarul minim de persoane necesare pentru a se servi masa in regim de bufet suedez.

Se vor specifica tarifele de parcare aferente, precum si numarul de locuri puse la dispozitie – gratuit:

 • tarif / zi de autoturism
 • tarif/zi de autocar
 • tarif/zi de microbus max 16 locuri

Prezenta oferta este valabila 30 de zile de la termenul limita de deschidere a ofertelor

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

…………………..

Numele  şi prenumele semnatarului

…………………..

Capacitate de semnătura

…………………..

Detalii despre ofertant

 

Numele ofertantului 

…………………..

Ţara de reşedinţă

…………………..

Adresa

…………………..

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

…………………..

Telefon / Fax

…………………..

Data

Email

…………………..

Centralizator de preturi –  LOT 2

Servicii de masa

Restaurant …………………………..

 

Nr. crt.

Perioada

Nr max estimat persoane

Pret maxim pranz

Pret maxim cina

Numar maxim estimat /zile

1

Perioada 02.07 – 11.07.2023

100

50 lei

35 lei

6

2

Perioada 12 – 17.07.2023

pe

100

50 lei

35 lei

6

 

 

Denumire servicii

Numar pers

Tarif**

In lei / pers

-fara TVA-

Numar estimat /zile

Total

in lei

-fara TVA-

TVA %

Valoare TVA

Total

incl TVA

Perioada …………………………….

 

Masa servita (pranz)

100

/pers/zi

6

 

……..%

 

 

Masa servita (cina)

100

/pers/zi

6

 

……..%

 

 

Total

X

X

X

 

X

 

 

Mentiuni: Masa se va servi la farfurie. Se va preciza in functie de tipul servirii, tariful aferent fiecarei situatii, exemple de meniu.

Prezenta oferta este valabila 30 de zile de la termenul limita de deschidere a ofertelor

Cu stima,

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

…………………..

Numele  şi prenumele semnatarului

…………………..

Capacitate de semnătura

…………………..

Detalii despre ofertant

 

Numele ofertantului 

…………………..

Ţara de reşedinţă

…………………..

Adresa

…………………..

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

…………………..

Telefon / Fax

…………………..

Data

Email

…………………..

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

(art. 164 din Legea 98/2016)

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _____________________________________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţejudecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunileprevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv:

 1. a)constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de  367din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
 2. b)infracţiuni de corupţie, prevăzute de  289294din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 1013 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
 3. c)infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de  181185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
 4. d)acte de terorism, prevăzute de  3235şi art. 3738 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
 5. e)spălarea banilor, prevăzută de  29din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
 6. f)traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de  209217din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
 7. g)fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________.

                                                                                       (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

…………………..

Numele  şi prenumele semnatarului

…………………..

Capacitate de semnătura

…………………..

Detalii despre ofertant

 

Numele ofertantului 

…………………..

Ţara de reşedinţă

…………………..

Adresa

…………………..

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

…………………..

Telefon / Fax

…………………..

Data

…………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE

privind evitarea conflictului de interese

( art. 59 si 60 din Legea 98/2016)

 

 1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de …………………….(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant),la…………………………, în temeiul art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
 2. a)niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al ofertantului, al terților susținători sau al subcontractanților propuși și nicio persoană care face parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului, a terților susținători ori subcontractanților propuși, nu participă în procesul de verificare/evaluare a ofertelor;
 3. b)eu sau terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de supervizare a Federatiei Romane de Gimnastica Ritmica
 4. c)eu sau terţiisusţinători ori subcontractanţipropuşi nu avem, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritătii contractante pe parcursul procesului de evaluare; 
 5. d)eu sau terţiisusţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi semnificativi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Federatiei Romane de Gimnastica Ritmica, implicate în procedura de atribuire; 
 6. e)eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Federatiei Romane de Gimnastica Ritmica și care sunt implicate în procedura de atribuire. 
 7. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
 8. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
 9. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Federatiei Romane de Gimnastica Ritmica cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

  Data completării ………………….

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

…………………..

Numele  şi prenumele semnatarului

…………………..

Capacitate de semnătura

…………………..

Detalii despre ofertant

 

Numele ofertantului 

…………………..

Ţara de reşedinţă

…………………..

Adresa

…………………..

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

…………………..

Telefon / Fax

…………………..

Data

…………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167

din Legea 98/2016

Subsemnatul(a)……………………………………………………… [se inserează numele operatorului economic persoana juridică], în calitate de ofertant la procedura de …………………………………………………………………………………… pentru achiziția de ……………………………………………………………………………………………………………., cod CPV …………………………….., la data de ……………………….., organizată de Federatia Romana de Gimnastica Ritmica, declar pe proprie răspundere că:

 1. Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. 
 2. Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea 98/2016, respectiv: 
 3. a)nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit  51 din Legea nr. 98/2016;
 4. b)nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității; 
 5. c) nuam comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea;
 6. d)nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
 7. e)nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
 8. f)nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire; 
 9. g)nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile; 
 10. h)nu ne facem vinovați de declarații false în conținutulinformațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecție; 
 11. i)nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțineminformațiiconfidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire și nu am furnizat din neglijențăinformații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire.   

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

…………………..

Numele  şi prenumele semnatarului

…………………..

Capacitate de semnătura

…………………..

Detalii despre ofertant

 

Numele ofertantului 

…………………..

Ţara de reşedinţă

…………………..

Adresa

…………………..

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

…………………..

Telefon / Fax

…………………..

Data

…………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUNERE TEHNICA (model orientativ)

– informatii minime –

 

 

 • Locaţia de prestare a serviciilor
 • Categoria unitatii cazare/restaurant
 • Descrierea camerelor/restaurant
 • Categoria restaurantului
 • Nr locuri restaurant
 • Serie /nr /data                         /valabilitate                                        Certificat clasificare pentru structurile de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publica si anexa acestuia, sau un alt document echivalent
 • Serie /nr /data                         /valabilitate                                        Aviz/autorizatie sanitara aferenta spatiului servire a mesei si unitatii de cazare sau un al document echivalent, valabil la data prezentarii ofertei.
 • Alte informatii:

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

…………………..

Numele  şi prenumele semnatarului

…………………..

Capacitate de semnătura

…………………..

Detalii despre ofertant

 

Numele ofertantului 

…………………..

Ţara de reşedinţă

…………………..

Adresa

…………………..

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

…………………..

Telefon / Fax

…………………..

Data

…………………..