Federația Română de Gimnastică Ritmică

Romanian Rhythmic Gymnastics Federation

RECOMANDĂRI PENTRU ANGAJATORI CU PRIVIRE LA RELUAREA ACTIVITĂȚII DUPĂ 15 MAI 2020

Având în vedere ca peste câteva zile urmeaza să înceteze starea de urgență și mai multe structuri sportive își reîncep activitatea la sediu principal/secundar/stadioane/parcuri etc:

În afara regulilor specifice sportului de performanță stabilite prin Ordinul MTS/MS nr.549/736/04.05.2020 pentru cantonamente, dar și a celor stabilite pentru antrenamentele organizate în aer liber, conform propriilor proceduri concepute de fiecare federație în parte în conformitate cu specificul ramurii pe care o coordonează;

Inspectoratele teritoriale de munca au elaborat un set de măsuri de care trebuie să ținem seama cu toții si pe care le redau în prezentul material:

I. Informații utile pentru angajatori și salariați, în scopul prevenirii apariției cazurilor de infectare cu virusul COVID 19 la toate locurile de muncă

În condițiile Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă și trebuie să ia măsurile de prevenire și protecție în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă.

Criza provocată de pericolul infectării cu noul coronavirus COVID 19 impune așadar, aplicarea unor măsuri de prevenție adecvate, care să faciliteze reluarea activității în condiții de siguranță și sănătate și totodată să elimine posibilitatea de îmbolnăvire.

În acest sens, este important ca angajatorii să conceapă un plan de reluare a activității, cu accent pe evaluarea riscurilor precum și pe stabilirea unui set de măsuri care să conducă la eliminarea acestor riscuri.

Se recomandă de asemenea, ca planul de reluare a activității și în special măsurile necesar a fi întreprinse, să fie stabilite împreună cu furnizorul de servicii de medicina muncii precum și cu consultantul în materie de securitate și sănătate.

Astfel angajatorii vor informa și instrui salariații cu privire la prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul Coronavirus, ținând seama inclusiv de hotărârile adoptate de autoritățile locale, asigurând echipamente individuale de lucru și de protecție (măști de protecție, mănuși de protecție) monitorizând totodată corecta utilizarea a acestora.

Împreună cu medicul de medicina muncii, vor fi stabilite măsuri igienico-sanitare, instrucțiuni proprii care să vizeze asigurarea unei igiene permanente, (prin folosirea materialelor igienico-sanitare puse la dispoziția lucrătorilor), precum și efectuarea de controale medicale periodice.

În funcție de posibilități, se va reorganiza activitatea la locul de muncă, astfel încât să se limiteze contactul între salariați sau dintre aceștia și alte persoane, evitându-se staționarea în zonele în care se află mai mulți salariați, cum a fi spațiile amenajate pentru fumat, pe holuri sau în locurile de servit masa.

Este necesar, ca în această perioadă angajatorii să acorde o atenție sporită salariaților expuși unui risc crescut, persoanelor în vârstă, celor care suferă de afecțiuni cronice, salariatelor gravide, întrucât acestea reprezintă categorii vulnerabile la anxietate și stres.

Printr-o informare corectă cu privire la măsurile luate pentru eliminarea riscului infectării cu COVID 19, pot fi diminuate și motivele de îngrijorare, fapt ce va genera stare de normalitate la locul de muncă, influențând pozitiv desfășurarea activității. În aceeași măsură, salariații au obligația :

-să-și însușească și să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă precum şi măsurile de aplicare a acestora, instrucțiunile elaborate de angajatori, în funcție de specificul muncii prestate;
-să utilizeze corect echipamentul individual de lucru și de protecție primit de la angajator și să păstreze curățenia și igiena acestora, conform instrucțiunilor primite;

să păstreze distanța față de alți salariați sau persoane, conform instrucțiunilor angajatorului, inclusiv în vestiare, toalete, săli de duș, locuri de luat masa, mijloace de transport;


–să evite contactul cu persoane care suferă de infecții respiratorii acute;
să comunice în cel mai scurt timp angajatorului sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

Buna colaborare dintre angajatori și salariați, respectarea măsurilor obligatorii, a instrucțiunilor de lucru, purtarea corectă a echipamentului de protecție, poate asigura un mediu de lucru sigur și sănătos, oprind răspândirea acestei boli.

II. În contextul existenței, la locul de muncă, a riscului de contaminare cu Coronavirus, angajatorii pot lua următoarele măsuri:

1.Stabilirea unor programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză, în conformitate cuprevederile art.118 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea duratei maxime legale a timpului de muncă.

2.Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă, până la încetarea stării de urgență prevăzută de Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, în condițiile stabilite prin art. 33 din Decret: “Instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, autoritățile administrative autonome, regiile autonome, societățile și companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativteritorială este acționar unic sau majoritar, societățile cu capital privat, introduc, acolo unde este posibil, pe perioada stării de urgență, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului”.

În cazul în care se optează pentru munca la domiciliu, decizia de modificare a contractului individual de muncă va conține, în conformitate cu prevederile art. 109 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe lângă prevederile generale și următoarele elemente:

 • faptul că salariatul lucrează de la domiciliu;
perioada pentru care se aplică această măsură;
 • programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului şi modalitatea concretă de realizare a controlului;
 • obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime şi materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al produselor finite pe care le realizează.

În cazul în care se optează pentru munca în regim de telemuncă, atunci când îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține salariatul, presupune folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor, decizia de modificare a contractului individual de muncă va conține, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, pe lângă prevederile generale și următoarele elemente:

 • precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă;
 • perioada și/sau zilele în care telesalariatul își desfășoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator;
 • locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, convenite de părți;
 • programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului și modalitatea concretă de realizare a controlului;
 • modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de telesalariat;
 • responsabilitățile părților convenite în funcție de locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, inclusiv responsabilitățile din domeniul securității și sanatatii în muncă;
 • obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la locul desfășurării activității de telemuncăal materialelor pe care telesalariatul le utilizeazăîn activitatea sa, dupa caz;
 • obligația angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozițiile din reglementările legale, din contractul colectiv de munca aplicabil și/sau regulamentul intern, în materia protecției datelor cu caracter personal, precum si obligația telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
 • condițiile în care angajatorul suporta cheltuielile aferente activității în regim de telemuncă.

Angajatorul are posibilitatea modificării contractului individual de muncă, în sensul celor menționate mai sus, care să producă efecte și ulterior încetării stării de urgență, prin încheierea unui act adițional la contract.

III. În contextul suspendării cursurilor din toate unitățile și instituțiile de învățământ, fapt care poate genera necesitatea ca unul dintre părinți să rămână la domiciliu pentru  supravegherea copilului minor, se precizează următoarele:

Legea nr. 19/2020 din 14.03.2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, prevede că: “Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu”.

Pentru a beneficia de zile libere pe perioada suspendării cursurilor din unitățile și instituțiile de învățământ, trebuie îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
copiii au vârsta de până la 12 ani sau, în cazul celor cu dizabilități, până la 18 ani și sunt înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ;
locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca;
salariatul care va supraveghea copilul solicităangajatorului său, în scris, acordarea de zile libere; cererea este însoțită de declaraţia pe proprie răspundere a celuilalt părinte, din care rezultă că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere pentru supravegherea copilului pe perioada suspendării cursurilor din unitățile și instituțiile de învățământ.

Pentru fiecare zi liberă, salariatul beneficiază de o indemnizație în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrate, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale. Numărul de zile libere acordat în condițiile menționate mai sus se stabilește de către Guvern, prin hotărâre.

IV. Decizia suspendării contractelor individuale de muncă din inițiativa angajatorului

poate fi luată doar în condițiile prevăzute de art. 52 și art. 53 din Legea nr. 53/2003 –Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Suspendarea de drept a contractului individual de muncă în temeiul art. 50 lit. f) din Codul muncii, pe motiv de forță majoră, poate fi aplicată doar în situația intervenirii unui eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, astfel cum este definit la art. 1351 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 -Codul civil, republicată și nu ca măsură preventivă.

V.Decizia concedierii individuale sau colective pentru motive care nu țin de persoana salariaților poate fi luată de către angajator doar în condițiile prevăzute de art. 65 –77 din Legea nr. 53/2003 –Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea interdicțiilorprevăzute de art. 59 și art. 60 din același act normativ.

Consilier juridic,

Cristina TIMAR